Obediência

ויען פטרוס והשליחים ויאמרו הלא עלינו להקשיב בקול אלהים מהקשיב בקול בני אדם׃

Atos 5:29

ואנחנו עדיו על אלה וגם רוח הקדש אשר נתן אותו האלהים לשמעים בקולו׃

Atos 5:32

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל׃

Josué 1:8

אם אהבתם אתי את מצותי תשמרו׃

João 14:15

לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם׃

João 15:16

ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃

Romanos 12:1

אהובי אם לבבנו לא ירשיענו בטחון לנו באלהים׃

וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃

1 João 3:21,22

כי כאשר במרי האדם האחד היו הרבים לחטאים ככה גם על ידי משמעת האחד יהיו הרבים לצדיקים׃

Romanos 5:19

ושמרת את משמרת יהוה אלהיך ללכת בדרכיו לשמר חקתיו מצותיו ומשפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משה למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם׃

1 Reis 2:3

ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃

João 14:23

על כן אחי חביבי התכוננו בל תמוטו והעדיפו בכל עת במעשה אדנינו מדעתכם כי לא לריק עמלכם באדנינו׃

1 Coríntios 15:58

בכל הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון׃

Deuteronômio 5:33

ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה׃

Provérbios 10:17

לשמע אזן ישמעו לי בני נכר יכחשו לי׃

Salmos 18:44

כבני משמעת אל תתנהגו בתאות אשר התאויתם בעוד היותכם בבלי דעת׃

1 Pedro 1:14

ואשר אבוא אליכם במשחה ברצון אלהים ואנפש עמכם׃

Romanos 15:32

אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע ובאשר רבה החטא עדף ממנו החסד׃

Romanos 5:20

שקדו ואל תעצלו התלהבו ברוח עבדו את האדון׃

Romanos 12:11

כי כל אשר רוח אלהים ינהגם בני אלהים המה׃

Romanos 8:14

לכן מי אשר יפר אחת מן המצות הקטנות האלה וכן ילמד את בני האדם קטון יקרא במלכות השמים ואשר יעשה וילמד אותן הוא גדול יקרא במלכות השמים׃

Mateus 5:19

לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃

Tiago 4:7

ואל כלם אמר איש כי יחפץ ללכת אחרי יכחש בנפשו ויום יום ישא את צלבו והלך אחרי׃

Lucas 9:23

ויאמר שמואל החפץ ליהוה בעלות וזבחים כשמע בקול יהוה הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים׃

1 Samuel 15:22

כי זאת אהבת אלהים היא אשר נשמר את מצותיו ומצותיו אינן כבדות׃

1 João 5:3

והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃

Tiago 1:22

כל נפש תכנע לגדלת הרשיות כי אין רשות כי אם מאת האלהים והרשיות הנמצאות על יד אלהים נתמנו׃

לכן כל המתקומם לרשות מרד הוא בצווי האלהים והמרדים ישאו את דינם׃

Romanos 13:1,2

וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃

Filipenses 2:11

כל נפש תכנע לגדלת הרשיות כי אין רשות כי אם מאת האלהים והרשיות הנמצאות על יד אלהים נתמנו׃

Romanos 13:1

ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃

Romanos 12:2

והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ׃

Deuteronômio 28:1

מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם׃

Deuteronômio 5:29

ויען ויאמר ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך ובכל מדעך ואת רעך כמוך׃

Lucas 10:27

ואף כי היה הבן למד מענותו לשמוע׃

ואחרי אשר השלם היה ממציא תשועת עולמים לכל שמעיו׃

Hebreus 5:8,9

אבל אליכם השמעים אני אמר אהבו את איביכם היטיבו לשנאיכם׃

ברכו את מקלליכם והתפללו בעד מכלימיכם׃

Lucas 6:27,28

נצר בני מצות אביך ואל תטש תורת אמך׃

Provérbios 6:20

ולמה זה אתם קראים לי אדני אדני ואינכם עשים את אשר אני אמר׃

Lucas 6:46

אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי אמר יהוה צבאות ושלחתי בכם את המארה וארותי את ברכותיכם וגם ארותיה כי אינכם שמים על לב׃

Malaquias 2:2