Oportunidades

אשר הייתי לה למשרת במתנת חסד אלהים הנתונה לי כפי פעלת גבורתו׃

Efésios 3:7

מוקירים העת כי הימים רעים המה׃

Efésios 5:16

התהלכו בחכמה עם אשר בחוץ והוקירו את העת׃

Colossenses 4:5

ועתה למה תתמהמה קום והטבל והתרחץ מחטאתיך בקראך בשמו׃

Atos 22:16

והם כשמעם שמחו ויאמרו לתת לו כסף ויבקש תאנה למסרו׃

Marcos 14:11

ויאמר פטרוס אליהם שובו מדרכיכם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקבלתם את מתנת רוח הקדש׃

Atos 2:38

הכרז את הדבר והתמד בין בעתו בין שלא בעתו הוכח וגער והזהר בכל ארך רוח והוראה׃

2 Timóteo 4:2

והיה בבקר כזרח השמש תשכים ופשטת על העיר והנה הוא והעם אשר אתו יצאים אליך ועשית לו כאשר תמצא ידך׃

Juízes 9:33

ואפולוס האח הנה פצרתי בו לבוא אליכם עם האחים אך לא היה ברצונו לבוא עתה אמנם בוא יבוא במצאו עת נכונה׃

1 Coríntios 16:12

עלי לעשות מעשי שלחי בעוד יום יבוא הלילה אשר בו לא יוכל איש לפעל׃

João 9:4

לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃

Gálatas 6:10