Orgulho

לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃

Romanos 12:16

אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא נתכנו עללות׃

1 Samuel 2:3

בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה׃

Provérbios 11:2

3 ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃

4 כל אחד אל ידאג לאשר לו לבדו כי אם גם לאשר לחברו׃

5 כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃

Filipenses 2:3-5

בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה׃

Provérbios 15:25

רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה׃

Provérbios 13:10

לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה׃

Provérbios 18:12

כי כל אשר בחלד תאות הבשר ותאות העינים וגאות ההון איננו מן אבינו כי אם מן החלד׃

1 João 2:16

והמתהלל יתהלל ביהוה׃

כי לא המשבח נפשו משבח הוא כי אם אשר ישבחנו יהוה׃

2 Coríntios 10:17,18

ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב׃

1 Samuel 16:7

כען אנה נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כל מעבדוהי קשט וארחתה דין ודי מהלכין בגוה יכל להשפלה׃

Daniel 4:37

יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי׃

Provérbios 8:13

לכן החשב שהוא נצב ירא פן יפול׃

1 Coríntios 10:12

כי כל המרומם את עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם׃

Lucas 14:11

תועבת יהוה כל גבה לב יד ליד לא ינקה׃

Provérbios 16:5

גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד׃

Provérbios 29:23

ואם אחלק את כל הוני ואם אתן את גופי לשרפה ואין בי האהבה כל זאת לא תועילני׃

1 Coríntios 13:3

ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃

כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר׃

1 Coríntios 1:28,29

יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃

Provérbios 16:25

וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃

Tiago 4:6

ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי׃

Isaías 66:2

אבל האח השפל יתהלל ברוממתו׃

והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר׃

Tiago 1:9,10

ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃

וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃

Gálatas 5:22,23

לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃

Provérbios 16:18

20 ויאמר היצא מן האדם הוא מטמא את האדם׃

21 ]22-12[ כי מתוך לב האדם יצאות המחשבות הרעות נאף וזנה ורצוח וגנוב ואהבת בצע ורשעה ורמיה וזוללות וצרות עין וגדוף וזדון וסכלות׃

22 ]22-12[׃

23 כל הרעות האלה מקרב האדם הן יוצאות ומטמאות אתו׃

Marcos 7:20-23

ויען מלך ישראל ויאמר דברו אל יתהלל חגר כמפתח׃

1 Reis 20:11

עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃

Provérbios 22:4

הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃

Tiago 4:10

5 וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃

6 השפילו נפשכם תחת יד אלהים החזקה למען ירומם אתכם בעתו׃

7 השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃

1 Pedro 5:5-7

את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃

1 Timóteo 6:17