Ouvir

השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃

Salmos 143:8

מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃

Mateus 13:9

אמן אמן אני אמר לכם השמע דברי ומאמין לשלחי יש לו חיי עולמים ולא יבא במשפט כי עבר ממות לחיים׃

אמן אמן אני אמר לכם כי תבוא שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בן האלהים והשמעים חיה יחיו׃

João 5:24,25

ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם׃

Levítico 26:21

מסיר אזנו משמע תורה גם תפלתו תועבה׃

Provérbios 28:9

ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה יהוה לישראל אשר הצילו מיד מצרים׃

Êxodo 18:9

על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃

Tiago 1:19

15 וכי יחטא לך אחיך לך והוכחת אותו בינך ובינו לבדו ואם ישמע אליך קנית לך אחיך׃

16 ואם לא ישמע קח עמך עוד אחד או שנים למען על פי שנים או שלשה עדים יקום כל דבר׃

17 ואם לא ישמע אליהם הגד אל הקהל ואם לא ישמע גם אל הקהל והיה לך כגוי וכמוכס׃

Mateus 18:15-17

משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח ביהוה אשריו׃

Provérbios 16:20

עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם׃

Salmos 34:15

וכי יחטא לך אחיך לך והוכחת אותו בינך ובינו לבדו ואם ישמע אליך קנית לך אחיך׃

Mateus 18:15

ובדברי אותך אפתח את פיך ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה השמע ישמע והחדל יחדל כי בית מרי המה׃

Ezequiel 3:27

ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃

1 João 5:15

]12-02[׃

Apocalipse 3:20

הנה ימים באים נאם אדני יהוה והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי יהוה׃

Amós 8:11

נצר בני מצות אביך ואל תטש תורת אמך׃

Provérbios 6:20

ותקים בהם נבואת ישעיהו האמרת שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו׃

כי השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו׃

Mateus 13:14,15

והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃

Tiago 1:22

לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלהים׃

Romanos 10:17

והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃

Lucas 11:28

וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃

1 João 5:14

אשר למדתם וקבלתם ושמעתם וראיתם בי את אלה תעשו ואלהי השלום יהיה עמכם׃

Filipenses 4:9

יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה׃

Salmos 5:3

אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי אמר יהוה צבאות ושלחתי בכם את המארה וארותי את ברכותיכם וגם ארותיה כי אינכם שמים על לב׃

Malaquias 2:2

כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא אזן משמע׃

Eclesiastes 1:8

לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃

Mateus 7:24

הנה המפיק לכם את הרוח ופעל בכם גבורות הכי ממעשי התורה הוא עשה אלה או משמועת האמונה׃

Gálatas 3:5

ויען ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יי׃

Mateus 4:4

משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה׃

Provérbios 18:13

וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם׃

Jeremias 29:12

צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה׃

João 10:27

ועתה איך יקראו אל אשר לא האמינו בו ואיך יאמינו באשר לא שמעו את שמעו ואיך ישמעו באין מגיד׃

Romanos 10:14

תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית׃

Salmos 51:8

קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם׃

Jeremias 33:3

אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון׃

Deuteronômio 13:4

ויהי כחצות הלילה ויתפללו פולוס וסילא ויזמרו לאלהים והאסורים מקשיבים אליהם׃

Atos 16:25

ויאמר יהושע אל בני ישראל גשו הנה ושמעו את דברי יהוה אלהיכם׃

Josué 3:9

לכן כל אשר דברתם בחשך באור ישמע ואת אשר לחשתם לאזן בחדרים קרא יקרא על הגגות׃

Lucas 12:3

24 לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃

25 וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויגעו בבית ההוא ולא נפל כי יסד על הסלע׃

26 וכל השמע את דברי אלה ולא יעשה אתם ידמה לאיש בער אשר בנה את ביתו על החול׃

27 וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויפגעו בבית ההוא ויפל ותהי מפלתו גדולה׃

Mateus 7:24-27

אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני׃

כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃

Salmos 116:1,2

על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃

כי כעס אדם לא יפעל צדקת אלהים׃

Tiago 1:19,20

טוב לשמע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים׃

Eclesiastes 7:5

הן לא קצרה יד יהוה מהושיע ולא כבדה אזנו משמוע׃

Isaías 59:1

ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה׃

Provérbios 10:17

בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו׃

Salmos 18:6