Ouvir a voz de Deus

ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו כי תאמינו וכי תשמאילו׃

Isaías 30:21

בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃

João 1:1

כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃

למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃

2 Timóteo 3:16,17

צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה׃

João 10:27

קולי אל יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה׃

Salmos 3:4

לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃

וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויגעו בבית ההוא ולא נפל כי יסד על הסלע׃

Mateus 7:24,25

הלא כתוב בנביאים וכל בניך למודי יהוה לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבא אלי׃

João 6:45

והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃

João 1:14

אמן אמן אני אמר לכם השמע דברי ומאמין לשלחי יש לו חיי עולמים ולא יבא במשפט כי עבר ממות לחיים׃

אמן אמן אני אמר לכם כי תבוא שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בן האלהים והשמעים חיה יחיו׃

João 5:24,25

ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבדו ואת גדלו ואת קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי׃

Deuteronômio 5:24

והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃

Lucas 11:28

וזאת תדעו ראשונה אשר כל נבואת המקרא איננה תלה בפתרון אדם מלבו׃

כי מעולם לא יצאה נבואה ברצון האדם כי אם ברוח הקדש אשר נשאם דברו אנשי אלהים הקדושים׃

2 Pedro 1:20,21

3 קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים׃

4 קול יהוה בכח קול יהוה בהדר׃

5 קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את ארזי הלבנון׃

Salmos 29:3-5

לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלהים׃

Romanos 10:17

קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם׃

Jeremias 33:3

אשר מאת האלהים הוא ישמע את דברי האלהים על כן אתם לא שמעתם כי אינכם מאת האלהים׃

João 8:47