Pai da Mentira

את אשר יבוא כחזקת השטן ברב כח ובאתות ובמופתי שקר׃

2 Tessalonicenses 2:9

ידענו כי כל הנולד מאת האלהים לא יחטא כי אשר ילד מאת האלהים ישמר את נפשו והרע לא יגע בו׃

ידענו כי מאלהים אנחנו וכל העולם ברע הוא׃

1 João 5:18,19

לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃

Tiago 4:7

לפקח את עיניהם למען ישובו מחשך לאור ומיד השטן אל האלהים וימצאו באמונתם בי את סליחת החטאים ואת הנחלה בתוך המקדשים׃

Atos 26:18

התעוררו שקדו כי מריבכם השטן משוטט כאריה שאג ומבקש את אשר יבלע׃

1 Pedro 5:8

כל איש שמע את דבר המלכות ולא יבינהו ובא הרע וחטף את הזרוע בלבבו הוא הנזרע על יד הדרך׃

Mateus 13:19

אתם מן אביכם השטן ולעשות את תאות אביכם חפצתם הוא רוצח נפש היה מראש ובאמת לא עמד כי אמת אין בו מדי דברי כזב משלו ידבר כי כזב הוא ואבי הכזב׃

João 8:44

ואיננו פלא הלא השטן גם הוא מתחפש למלאך האור׃

2 Coríntios 11:14

לא ארבה עוד אמרים עמכם כי יבוא שר העולם הזה ובי אין לו מאומה׃

João 14:30

והשטן אשר הדיחם השלך באגם אש וגפרית אשר שם גם החיה ונביא השקר ויסרו יומם ולילה לעולמי עולמים׃

Apocalipse 20:10

ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃

João 14:6

והשדה הוא העולם והזרע הטוב בני המלכות הם והזונין בני הרע המה׃

והאיב אשר זרעם הוא השטן והקציר הוא קץ העולם והקצרים הם המלאכים׃

Mateus 13:38,39

אשר אלהי העולם הזה עור בהם את דעות הסוררים לבלתי זרח להם נגה בשורת כבוד המשיח אשר הוא צלם האלהים׃

2 Coríntios 4:4

ויוטל התנין הגדול הנחש הקדמוני אשר נקרא שמו מלשין ושטן המדיח תבל כלה הוא הוטל ארצה ומלאכיו עמו הוטלו׃

ואשמע קול גדול בשמים ויאמר עתה באה ישועת אלהינו ועזו ומלכותו וממשלת משיחו כי הורד שוטן אחינו העמד לשטנם לפני אלהינו יומם ולילה׃

Apocalipse 12:9,10

ויהי אחרי החל הסעודה והשטן נתן בלב יהודה בן שמעון איש קריות למסרו׃

João 13:2

והעשה חטא מן השטן הוא כי השטן חטא מראש לזאת נגלה בן האלהים להפר את פעלות השטן׃

1 João 3:8