Pais

ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃

João 14:6

כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו׃

Salmos 103:13

בבית אבי מעונות רבות ואם לא כן הוא כי עתה הגדתי לכם הנני הלך להכין מקום לכם׃

João 14:2

לכן היו רחמנים כאשר גם אביכם רחום הוא׃

Lucas 6:36

כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃

Isaías 9:6

7 אם סבלים אתם מוסר דעו כי כאב עם בניו כן מתנהג אלהים עמכם כי איה הבן אשר אביו לא ייסרנו׃

8 אך אם תהיו באין מוסר אשר היה מנת כלם אז ממזרים אתם ולא בנים׃

9 ועוד אם אבות בשרנו היו מיסרים אתנו ונירא מהם אף כי נכנע לפני אבי הרוחות ונחיה׃

10 כי המה יסרונו כטוב בעיניהם לימים מעטים אבל זה להועיל למען יהיה לנו חלק בקדשתו׃

Hebreus 12:7-10

כי הבריאה תערג ועיניה תלויות להתגלות בני אלהים׃

Romanos 8:19

מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃

כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃

Provérbios 3:11,12

ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃

1 João 3:1

וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃

João 14:13

והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃

João 1:12

כתבתי אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתבתי אליכם הבחורים יען כי חזקתם ודבר האלהים שכן בקרבכם והתגברתם על הרע׃

1 João 2:14

גול יגול אבי צדיק יולד חכם וישמח בו׃

Provérbios 23:24

ולאלהים אבינו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

Filipenses 4:20

אולם אתם אל תקראו רבי כי אחד הוא רבכם המשיח ואתם אחים כלכם׃

ואל תקראו אב לאיש מכם על האדמה כי אחד הוא אביכם אשר בשמים׃

Mateus 23:8,9

או היחשב לבך כי לא יכלתי לשאל עתה מאת אבי והוא יצוה לי יותר משנים עשר לגיונות של מלאכים׃

Mateus 26:53

ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו׃

Isaías 64:8

אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כלנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל׃

Romanos 8:32

אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו׃

Salmos 68:5

שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך׃

כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃

Provérbios 1:8,9

את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃

João 1:18

כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃

Êxodo 20:12

כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו׃

Tiago 1:17

ואתה כי תתפלל בוא בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃

Mateus 6:6

11 ומי בכם האב אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן ואם דג היתן לו נחש תחת הדג׃

12 או כי ישאלנו ביצה היתן לו עקרב׃

13 הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי האב מן השמים יתן את רוח הקדש לשאלים מאתו׃

Lucas 11:11-13

ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃

Efésios 6:4

כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו׃

כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו׃

Salmos 103:13,14

אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם׃

Provérbios 15:5

אל תירא העדר הקטן כי רצה אביכם לתת לכם את המלכות׃

Lucas 12:32

מי אשר מצותי אתו וינצרן זה הוא אשר יאהבני ואהבי אהוב הוא לאבי ואני אהבהו ואליו אתודע׃

João 14:21

כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃

והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלהים אנחנו׃

Romanos 8:15,16

אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד אם יאהב איש את החלד אין בו אהבת האב׃

1 João 2:15

כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה יהוה אבינו גאלנו מעולם שמך׃

Isaías 63:16

29 הלא תמכרנה שתי צפרים באסר ואחת מהנה לא תפול ארצה מבלעדי אביכם׃

30 ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן׃

31 לכן אל תיראו הנכם יקרים מצפרים רבות׃

Mateus 10:29-31

לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו׃

Deuteronômio 24:16

1 שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃

2 כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃

3 למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃

4 ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃

Efésios 6:1-4

28 ואני אתן להן חיי עולמים ולא תאבדנה לנצח ואיש לא יחטף אתהן מידי׃

29 האב אשר נתנן לי גדול הוא על כל ואיש לא יחטף אתהן מיד האב׃

30 אני ואבי אחד אנחנו׃

João 10:28-30

חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמתך׃

Isaías 38:19

אבי חפצתי כי גם הם אשר נתתם לי יהיו עמי באשר אהיה אני למען יחזו את כבודי אשר נתת לי כי אהבתני לפני מוסדות עולם׃

João 17:24

הבנים שמעו אל ילדיכם בכל דבר כי הוא לרצון לאדנינו׃

האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃

Colossenses 3:20,21

לכן היו שלמים כאשר אביכם שבשמים שלם הוא׃

Mateus 5:48

כתב אני אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתב אני אליכם הבחורים יען כי התגברתם על הרע כתב אני אליכם הילדים יען כי הכרתם את האב׃

1 João 2:13

הכל נמסר לי מאת אבי ואין מכיר את הבן בלתי האב ואין מכיר את האב בלתי הבן ואשר יחפץ הבן לגלותו לו׃

Mateus 11:27

3 הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃

4 כחצים ביד גבור כן בני הנעורים׃

5 אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער׃

Salmos 127:3-5

הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃

Mateus 6:26

ואתה כי תצום סוך את ראשך ורחץ את פניך׃

למען לא תראה בצומך לבני אדם כי אם לאביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃

Mateus 6:17,18

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם׃

Provérbios 17:6

מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך׃

Provérbios 20:20

ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃

João 14:23