Paixão

וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר׃

ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים׃

1 Tessalonicenses 4:4,5

אהובים אזהירכם כגרים ותושבים הנזרו מתאות הבשר המתגרות בנפש׃

1 Pedro 2:11

על כן תמותתו את אבריכם בארץ את הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים׃

Colossenses 3:5

ואשר הם למשיח צלבו את בשרם עם כל תשוקתיו ותאותיו׃

Gálatas 5:24

לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד אלהים׃

1 Coríntios 10:31

כי בוא תבא העת אשר לא יכילו את הלקח הבריא כי אם כאות נפשם יקבצו להם מורים לשעשעי אזנים׃

ויטו אזניהם מן האמת ויפנו אל ההגדות׃

2 Timóteo 4:3,4

בעבור זאת נתנם האלהים לתאות בושה כי נשיהם החליפו את התשמיש כדרכן בשלא כדרכן׃

וכן גם הזכרים עזבו את תשמיש האשה כדרכה ויחמו זה בזה בתשוקתם ויעשו תועבה זכר עם זכר ויקחו שכר משובתם הראוי להם בעצם גופם׃

Romanos 1:26,27

אך אם לא יוכלו להנזר יתחברו בנשואין כי טוב להתחבר בנשואין מהיות בער בתאוה׃

1 Coríntios 7:9

הן אתם מבקשים ואינכם מקבלים על אשר תתפללו ברעה למען תבלו בתאותיכם׃

Tiago 4:3