A Paixão de Cristo

ויען כי הילדים כלם יחדו בשר ודם אף הוא לבש בשר ודם כמוהם למען אשר יבטל על ידי המות את אשר לו ממשלת המות הוא השטן׃

ולהתיר את אלה אשר מאימת המות היו נתנים לעבדות כל ימי חייהם׃

Hebreus 2:14,15

3 נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו׃

4 אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה׃

5 והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו׃

Isaías 53:3-5

אבל בזאת הודיע האלהים את אהבתו אלינו כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים׃

Romanos 5:8

21 כי לזאת נקראתם כי גם המשיח ענה בעבורכם והשאיר לכם מופת ללכת בעקבותיו׃

22 אשר חטא לא עשה ולא מרמה בפיו׃

23 אשר שמע חרפתו ולא השיב נענה ולא גער כי אם מסר דינו לשפט צדק ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ׃

24 למען נחיה לצדקה מאחר שנפטרנו מן החטאים׃

1 Pedro 2:21-24

וראשי הכהנים וכל הסנהדרין בקשו עדות על ישוע להמיתו ולא מצאו׃

Marcos 14:55

על כן אהב אתי אבי כי את נפשי אתן למען אשוב ואקחה׃

ואיש לא יקחנה מאתי כי אם אני מעצמי אתננה יש בידי לתת אתה ובידי לשוב לקחתה את המצוה הזאת לקחתי מעם אבי׃

João 10:17,18

וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃

Filipenses 2:8

כי בן האדם אף הוא לא בא למען ישרתוהו כי אם לשרת ולתת את נפשו כפר תחת רבים׃

Marcos 10:45

ויאמר להם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו עמי׃

Mateus 26:38

מן העת ההיא החל ישוע להורות את תלמידיו שהוא צריך ללכת ירושלים ויענה הרבה בידי הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום׃

Mateus 16:21