A Palavra de Deus

אמן אמן אני אמר לכם אם ישמר איש את דברי לא יראה מות לנצח׃

João 8:51

בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃

João 1:1

ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם׃

Deuteronômio 8:3

ותתן לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני׃

תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי׃

Salmos 18:35,36

ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃

Gênesis 1:3

אבל היוצא מן הפה יוצא מן הלב והוא מטמא את האדם׃

כי מן הלב יוצאות מחשבות רע רציחות נאופים זנונים גנבות עדיות שקר וגדופים׃

Mateus 15:18,19

לעולם יהוה דברך נצב בשמים׃

Salmos 119:89

בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃

Salmos 119:11

כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃

2 Timóteo 3:16

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל׃

Josué 1:8

מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף׃

Provérbios 15:1

אתם כעת מטהרים בעבור דברי אשר דברתי אליכם׃

João 15:3

והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים׃

Hebreus 1:3

כי דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו׃

Hebreus 4:12

והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃

Lucas 11:28

והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃

Tiago 1:22

22 והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃

23 כי האיש אשר רק שמע את הדבר ולא עשהו נמשל לאיש מביט את תאר הויתו במראה׃

24 כי הביט אל מראהו וילך לו וברגע שכח מה תארו׃

Tiago 1:22-24

מפרי פי איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע׃

מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה׃

Provérbios 18:20,21

פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃

Salmos 119:130

והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃

João 1:14

השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃

Marcos 13:31

כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃

למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃

2 Timóteo 3:16,17

ואחרי קומו מן המתים זכרו תלמידיו כי זאת אמר להם ויאמינו בכתוב ובדבר אשר דבר ישוע׃

João 2:22

ויען ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יי׃

Mateus 4:4

ויען אתו ישוע הן כתוב כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה׃

Lucas 4:4

לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃

Mateus 7:24

המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים׃

João 7:38

קדש אתם באמתך דברך אמת הוא׃

João 17:17

1 לכן אם יש תוכחה במשיח אם תנחומות האהבה אם התחברות הרוח אם רחמים וחמלה׃

2 השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃

3 ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃

4 כל אחד אל ידאג לאשר לו לבדו כי אם גם לאשר לחברו׃

5 כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃

6 אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃

7 כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃

8 וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃

9 על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃

10 למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃

11 וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃

12 לכן חביבי כאשר שמעתם לי בכל עת כן לא לבד בהיותי עמכם כי עוד יתר עתה אשר אני רחוק מכם תיגעו בתשועת נפשתיכם ביראה וברעדה׃

13 כי האלהים הוא הפעל בכם גם לחפץ גם לפעל כפי רצונו׃

14 עשו כל דבר בלא תלנות ובלא מזמות׃

15 למען תהיו נקיים וטהורים בני אלהים לא מום בם בתוך דור עקש ופתלתל אשר תאירו ביניהם כמאורת בעולם׃

16 מחזיקים בדבר החיים לתהלה לי ביום המשיח אשר לא לחנם רצתי ולא לריק יגעתי׃

17 אבל אם גם אסך על זבח אמונתכם ועבודתה הנני שמח וגם שש עם כלכם׃

18 וככה שמחו אף אתם ושישו עמדי׃

19 וקויתי בישוע אדנינו לשלח במהרה אליכם את טימותיוס למען תנוח דעתי בהודע לי דבר מעמדכם׃

20 כי זולתו אין אתי איש כלבבי אשר בלב שלם ידאג לכם׃

21 כי כלם את אשר להם ידרשו ולא את אשר לישוע המשיח׃

22 ואותו ידעתם כי בחון הוא אשר כבן העבד את אביו כן היה אתי בעבודת הבשורה׃

23 ואתו אקוה לשלח אליכם מהר כאשר אראה מה יהיה לי׃

24 ובטחתי באדנינו אשר גם אנכי אבוא אליכם במהרה׃

25 ואחשב מן הצרך לשלח אליכם את אפפרודיטוס אחי ועזרי וחברי בצבא והוא שליחכם ומשרתי בצרכי׃

26 יען היותו נכסף לכלכם ונעצב מאד על אשר שמעתם כי חלה׃

27 אמנם חלה חלה וגם נטה למות אבל האלהים רחם עליו ולא עליו בלבד כי גם עלי רחם שלא יבוא עלי יגון על יגון׃

28 לכן מהרתי לשלחו אליכם למען תראהו ותשובו לשמוח וגם ימעט יגוני׃

29 על כן קבלהו באדנינו בכל שמחה והוקירוט אנשים כמהו׃

30 כי בעבור מעשה המשיח הגיע עד מות ותקל נפשו בעיניו למען ימלא את אשר חסרתם בשרתכם אותי׃

Filipenses 2

יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃

Provérbios 12:18

כי כלנו מרבים להכשל ואשר לא יכשל בדבור הוא איש תמים וביכלתו לשום רסן גם לכל גופו׃

Tiago 3:2

ועוד רבים מהמה האמינו בו בעבור דברו׃

João 4:41

במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃

Salmos 119:9

וכעללים אשר מקרוב נולדו התאוו לחלב השכלי והזך למען תגדלו בו׃

1 Pedro 2:2

כי אם תודה בפיך אשר ישוע הוא האדון ותאמין בלבבך אשר האלהים העירו מן המתים אז תושע׃

כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה לו לישועה׃

Romanos 10:9,10

דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה׃

Provérbios 12:25

לכן הסירו מעליכם כל טנוף ותרבות רעה וקבלו בענוה את הדבר הנטוע בכם אשר יכל להושיע את נפשתיכם׃

Tiago 1:21

נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃

Salmos 119:105

ותפל אימה על כלם וידברו איש אל רעהו לאמר מה הדבר הזה כי בשלטן ובגבורה מצוה לרוחות הטמאה והמה יצאים׃

Lucas 4:36

מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃

Provérbios 10:11

כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו׃

Provérbios 30:5

ויאמר ישוע אל היהודים המאמינים בו אם תעמדו בדברי באמת תלמידי אתם׃

João 8:31

אמן אמן אני אמר לכם השמע דברי ומאמין לשלחי יש לו חיי עולמים ולא יבא במשפט כי עבר ממות לחיים׃

João 5:24

ואני אמר לכם כל מלה בטלה אשר ידברו בני האדם יתנו עליה חשבון ביום הדין׃

כי מדבריך תצדק ומדבריך תחיב׃

Mateus 12:36,37

ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃

João 14:23

האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃

Salmos 18:30

3 הנה בפי הסוסים נשים את הרסן למען אשר ישמעו לנו ונהגנו בו את כל גויתם׃

4 והנה האניות אף כי גדלות הנה ורוחות קשות יהדפום ינהג אתן משוט קטן אל כל אשר יחפץ החבל כן גם הלשון אבר קטן היא וגדלות תדבר׃

5 ראה מה גדול היער ואש קטנה תבעירנו גם הלשון אש היא עולם מלא עולה׃

6 כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃

7 כי מין כל בהמה ועוף ורמש וחיות הים יכבש ונכבשים הם על ידי מין האדם׃

8 אבל הלשון אין אדם יכל לכבשה אין מעצור לרעה הזאת וסם המות מלאה׃

Tiago 3:3-8

כי ישר דבר יהוה וכל מעשהו באמונה׃

Salmos 33:4

כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃

Provérbios 2:6

ילדי הצפעונים איכה תוכלו למלל טוב ואתם רעים כי משפעת הלב ימלל הפה׃

Mateus 12:34

באמונה נבין כי העולמות נעשו בדבר האלהים למען אשר יצא הנראה מן הנעלם׃

Hebreus 11:3

נמצאו דבריך ואכלם ויהי דבריך לי לששון ולשמחת לבבי כי נקרא שמך עלי יהוה אלהי צבאות׃

Jeremias 15:16

וקחו את כובע הישועה וחרב הרוח שהיא דבר האלהים׃

Efésios 6:17

השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃

Mateus 24:35

באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃

Salmos 56:4

יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם׃

Isaías 40:8

בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם׃

Salmos 33:6

ויאמר ישוע אל היהודים המאמינים בו אם תעמדו בדברי באמת תלמידי אתם׃

וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃

João 8:31,32

ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך׃

Salmos 119:160

מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב׃

נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃

Salmos 34:12,13

הלוא כה דברי כאש נאם יהוה וכפטיש יפצץ סלע׃

Jeremias 23:29