Palavras de Consolo

אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃

Provérbios 3:24

ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת׃

Deuteronômio 31:8

אשרי האבלים כי הם ינחמו׃

Mateus 5:4

אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃

כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני׃

Salmos 27:4,5

השפילו נפשכם תחת יד אלהים החזקה למען ירומם אתכם בעתו׃

השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃

1 Pedro 5:6,7

והוא אדנינו ישוע המשיח ואלהינו אבינו אשר אהב אתנו ויתן לנו בחסדו נחמת עולם ותקוה טובה׃

2 Tessalonicenses 2:16

לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע׃

Jó 5:11

1 לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים׃

2 עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע׃

3 עת להרוג ועת לרפוא עת לפרוץ ועת לבנות׃

4 עת לבכות ועת לשחוק עת ספוד ועת רקוד׃

5 עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק׃

6 עת לבקש ועת לאבד עת לשמור ועת להשליך׃

7 עת לקרוע ועת לתפור עת לחשות ועת לדבר׃

8 עת לאהב ועת לשנא עת מלחמה ועת שלום׃

Eclesiastes 3:1-8

לא תיראום כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם׃

Deuteronômio 3:22

גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃

Salmos 23:4

עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה יהוה עזרתני ונחמתני׃

Salmos 86:17

יהי נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך׃

Salmos 119:76

הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך׃

Josué 1:9

ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה׃

Salmos 9:9

לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

Salmos 27:1

כי אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי׃

Salmos 71:5