O Papel da Mulher

10 אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃

11 בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר׃

12 גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה׃

Provérbios 31:10-12

וכן אתם האנשים שבו עמהן בתבונה כי כלי רפה האשה ותנו לה כבוד כי גם להן יש חלק בנחלת מתנת החיים פן תכלאו מתפלותיכם׃

1 Pedro 3:7

24 סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני׃

25 עז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון׃

26 פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה׃

27 צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל׃

Provérbios 31:24-27

13 דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה׃

14 היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה׃

15 ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה׃

16 זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטע כרם׃

17 חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה׃

18 טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בליל נרה׃

19 ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך׃

20 כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון׃

Provérbios 31:13-20

וכן גם הנשים תתיפינה בתלבשת נאה עם בשת פנים וצניעות לא במחלפות הראש לא בזהב לא בפנינים ולא במלבושים יקרים׃

1 Timóteo 2:9

וככה הנשים תהיינה ישרות ולא מלשינות משלות ברוחן ונאמנות בכל׃

1 Timóteo 3:11

1 וכן אתן הנשים הכנענה לפני בעליכן למען גם אם יש אשר אינם שמעים לדבר יקנו באין אמר ודברים על ידי מעשי הנשים׃

2 בראותם כי תצנענה לכת ביראה׃

3 ופארכן אל יהי מבחוץ במחלפות שער ועדי זהב ולבישת מחלצים׃

4 כי אם האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה ויקר הוא בעיני אלהים׃

5 כי כן התקשטו לפנים גם הנשים הקדשות המיחלות לאלהים בהכנען לפני בעליהן׃

6 כשרה אשר שמעה בקול אברהם ותקרא לו אדון אשר אתן הייתן לה לבנות בעשותכן הטוב ולא תיראנה מפחד׃

1 Pedro 3:1-6

22 הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃

23 כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃

24 אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃

Efésios 5:22-24

חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו׃

Provérbios 14:1

3 וכן הזקנות תהי הנהגתן כאשר נאוה לקדש לא תהיינה מלשינות ולא נכבשות לסבוא יין כי אם מלמדות טוב׃

4 ומישרות את הצעירות לאהב את בעליהן ולאהב את בניהן׃

5 ולהיות צנועות וטהרות צופיות הליכות ביתן וטבות ונכנעות לבעליהן למען לא יחלל דבר האלהים׃

Tito 2:3-5

ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃

ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ׃

Gênesis 1:27,28

אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך׃

Gênesis 3:16

שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך׃

Provérbios 1:8

ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו׃

Gênesis 2:18

אבל אין האיש בלא אשה ואין האשה בלא איש באדון׃

כי כאשר האשה מן האיש כן גם האיש על ידי האשה וכל זאת מאלהים׃

1 Coríntios 11:11,12