O Papel do Homem

כי גם בהיותנו אצלכם צוינו אתכם לאמר מי שלא ירצה לעבד גם אכול לא יאכל׃

2 Tessalonicenses 3:10

וכן אתם האנשים שבו עמהן בתבונה כי כלי רפה האשה ותנו לה כבוד כי גם להן יש חלק בנחלת מתנת החיים פן תכלאו מתפלותיכם׃

1 Pedro 3:7

שקדו ועמדו באמונה התאששו והתחזקו׃

1 Coríntios 16:13

אתם האנשים אהבו את נשיכם ואל תתמרמרו אליהן׃

Colossenses 3:19

ואל תשתכרו מיין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח׃

Efésios 5:18

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו׃

Gênesis 18:19

אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין׃

1 Timóteo 5:8

האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃

Efésios 5:25

כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃

Colossenses 3:23

2 ופקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע׃

3 כי אם דן לכף זכות ולא בעל קטטה ולא אהב כסף׃

4 ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר׃

1 Timóteo 3:2-4

ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃

Efésios 6:4