Paz

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃

Salmos 34:14

ובכן אחי שמחו והתכוננו התנחמו ויהי לכם לב אחד אהבו השלום ואלהי האהבה והשלום יהי עמכם׃

2 Coríntios 13:11

דרך שלום לא ידעו ואין משפט במעגלותם נתיבותיהם עקשו להם כל דרך בה לא ידע שלום׃

Isaías 59:8

את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃

João 16:33

ואיך יגידו אם אינם שלוחים ככתוב מה נאוו רגלי מבשר שלום מבשר טוב׃

Romanos 10:15

אשרי רדפי שלום כי בני אלהים יקראו׃

Mateus 5:9

ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום׃

Efésios 4:3

ועל שכלו והצליח מרמה בידו ובלבבו יגדיל ובשלוה ישחית רבים ועל שר שרים יעמד ובאפס יד ישבר׃

Daniel 8:25

ויעור ויגער ברוח ויאמר אל הים הס ודם ותשך הרוח ותהי דממה גדולה׃

Marcos 4:39

אשר למדתם וקבלתם ושמעתם וראיתם בי את אלה תעשו ואלהי השלום יהיה עמכם׃

Filipenses 4:9

קפדה בא ובקשו שלום ואין׃

Ezequiel 7:25

בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃

Salmos 4:8

אבל אם יפרש מי שאיננו מאמין יפרש והאח או האחות אינם משעבדים באלה כי לשלום קראנו האלהים׃

1 Coríntios 7:15

בריתי היתה אתו החיים והשלום ואתנם לו מורא וייראני ומפני שמי נחת הוא׃

Malaquias 2:5

כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃

Isaías 9:6

עודם מדברים כדברים האלה והוא ישוע עמד בתוכם ויאמר אליהם שלום לכם׃

Lucas 24:36

עת לאהב ועת לשנא עת מלחמה ועת שלום׃

Eclesiastes 3:8

וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלום׃

Salmos 37:11

וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃

Colossenses 3:15

ועתה נרדפה דרך השלום ודרך הבנות יחד איש מרעהו׃

Romanos 14:19

ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש׃

Romanos 15:13

ולכל בית אשר תבאו שם אמרו בראשונה שלום לבית הזה׃

Lucas 10:5

שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול׃

Salmos 119:165

טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃

Provérbios 16:32

ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃

2 Timóteo 2:22

שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃

João 14:27

כבוד לאיש שבת מריב וכל אויל יתגלע׃

Provérbios 20:3

ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום׃

Tiago 3:18

והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד עולם׃

Isaías 32:17

אין שלום אמר אלהי לרשעים׃

Isaías 57:21

טוב המלח ואם המלח יהיה תפל במה תתקנו אותו יהי לכם מלח בקרבכם ויהי שלום ביניכם׃

Marcos 9:50

רדפו את השלום עם כל אדם ואת הקדשה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון׃

Hebreus 12:14

כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף׃

Isaías 55:12

לכל אשר ברומי ידידי אלהים וקרואים להיות קדושים חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

Romanos 1:7

לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלהים באדנינו ישוע המשיח׃

Romanos 5:1

כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש׃

Romanos 14:17

והיה אם ראוי הבית יבוא עליו שלומכם ואם איננו ראוי שלומכם אליכם ישוב׃

Mateus 10:13

יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום׃

Salmos 29:11

יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃

Isaías 26:3

אל תחשבו כי באתי להטיל שלום בארץ לא באתי להטיל שלום כי אם חרב׃

Mateus 10:34

נביאי ישראל הנבאים אל ירושלם והחזים לה חזון שלם ואין שלם נאם אדני יהוה׃

Ezequiel 13:16

ויאמר אליה בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום וחיית מנגעך׃

Marcos 5:34

כי מחשבת הבשר היא המות ומחשבת הרוח היא החיים והשלום׃

Romanos 8:6

אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃

Tiago 3:17

ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃

Provérbios 16:7

ויצא סוס שני והוא אדם ולרכב עליו נתן לשאת את השלום מן הארץ למען יהרגו איש את אחיו ותנתן לו חרב גדולה׃

Apocalipse 6:4

אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃

ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃

Filipenses 4:6,7

כי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב יצר לשונו מרע ושפתיו מדבר מרמה׃

יסור מרע ויעשה טוב יבשק שלום וירדפהו׃

1 Pedro 3:10,11

מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך׃

Isaías 52:7

ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה׃

Gênesis 15:15

ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃

Gálatas 5:22

וכל מוסר בעת עברו עלינו איננו שמחה בעינינו כי אם יגון אולם באחריתו יתן פרי שלום לצדקה למלמדים בו׃

Hebreus 12:11

24 יברכך יהוה וישמרך׃

25 יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃

26 ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃

Números 6:24-26

הנני מעלה לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום ואמת׃

Jeremias 33:6

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

1 Coríntios 1:3

שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום׃

Salmos 37:37

יסור מרע ויעשה טוב יבשק שלום וירדפהו׃

1 Pedro 3:11

ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃

Lucas 19:38

להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃

Lucas 1:79

ולרצות אל עצמו את הכל על ידו בעשותו שלום בדם צלבו על ידו הן אשר בארץ הן אשר בשמים׃

Colossenses 1:20

ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם׃

Colossenses 3:13

וירפאו את שבר עמי על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום׃

Jeremias 6:14

ואלהי השלום אשר בדם ברית עולם העלה מן המתים את רעה הצאן הגדול את ישוע אדנינו׃

Hebreus 13:20

וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך׃

Isaías 54:13

וכל המהלכים כפי השורה הזאת שלום ורחמים עליהם ועל ישראל אשר לאלהים׃

Gálatas 6:16

הרפו ודעו כי אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ׃

Salmos 46:10

ואם לא ושלח אליו מלאכים בעודנו רחוק לבקש שלום׃

Lucas 14:32

ורגליכם מנעלות להיותכם מוכנים לבשורת השלום׃

Efésios 6:15

ויאמר אל האשה אמונתך הושיעה לך לכי לשלום׃

Lucas 7:50

ואלהי השלום עם כלכם אמן׃

Romanos 15:33

כי לא אלהי מבוכה האלהים כי אם אלהי השלום כאשר בכל קהלות הקדשים׃

1 Coríntios 14:33

16 שד ושבר במסלותם׃

17 ודרך שלום לא ידעו׃

18 אין פחד אלהים לנגד עיניהם׃

Romanos 3:16-18

הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום חגי יהודה חגיך שלמי נדריך כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל כלה נכרת׃

Naum 1:15

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח׃

Gálatas 1:3

כבוד במרומים לאלהים ובארץ שלום בבני אדם רצונו׃

Lucas 2:14

רחמים ושלום ואהבה יהיו לכם למכביר׃

Judas 1:2

כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃

בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום׃

Efésios 2:14,15

אני שלום וכי אדבר המה למלחמה׃

Salmos 120:7

כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Jeremias 29:11

אם תוכלו ככל אשר תמצא ידכם היו בשלום עם כל אדם׃

Romanos 12:18

והוא אדון השלום הוא יתן לכם את השלום תמיד ובכל פנים׃

2 Tessalonicenses 3:16

בשלוה ובמשמני מדינה יבוא ועשה אשר לא עשו אבתיו ואבות אבתיו בזה ושלל ורכוש להם יבזור ועל מבצרים יחשב מחשבתיו ועד עת׃

Daniel 11:24