Perseguição

בידך עתתי הצילני מיד אויבי ומרדפי׃

Salmos 31:15

אבל אני אמר לכם אהבו את איביכם ברכו את מקקליכם היטיבו לשנאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורדפיכם׃

Mateus 5:44

גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃

Salmos 23:4

לכן רצתה נפשי בחלשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות בעד המשיח כי כאשר חלשתי אז גבור אני׃

2 Coríntios 12:10

התעוררו שקדו כי מריבכם השטן משוטט כאריה שאג ומבקש את אשר יבלע׃

1 Pedro 5:8

אם העולם שנא אתכם דעו כי אתי שנא ראשונה׃

João 15:18

ברכו את רדפיכם ברכו ואל תקללו׃

Romanos 12:14

ואפל ארצה ואשמע קול מדבר אלי שאול שאול למה תרדפני׃

Atos 22:7

מי יפרידנו מאהבת המשיח הצרה או מצוקה או משטמה או רעב אם עריה או סכנה או חרב׃

Romanos 8:35

אשרי הנרדפים על דבר הצדקה כי להם מלכות השמים׃

Mateus 5:10

אשריכם אם ישנאו אתכם האנשים ואם ינדו אתכם וחרפו והדיחו את שמכם כשם רע בעבור בן האדם׃

Lucas 6:22

וגם כל החפצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע המה ירדפו׃

2 Timóteo 3:12

ויאמר ישוע אמן אמר אני לכם כי אין איש אשר עזב את ביתו או את אחיו או את אחיותיו או את אביו או את אמו או את אשתו או את בניו או את שדותיו למעני ולמען הבשורה׃

אשר לא יקח עתה בזמן הזה בכל הרדיפות מאה פעמים כהמה בתים ואחים ואחיות ואמות ובנים ושדות ובעולם הבא חיי עולמים׃

Marcos 10:29,30

אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם כל רע בעבורי׃

Mateus 5:11