Planejamento

למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה׃

Salmos 90:12

יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא׃

Salmos 20:4

כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם יהוה׃

Isaías 55:8

רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום׃

Provérbios 19:21

לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים׃

Eclesiastes 3:1

כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Jeremias 29:11

אל תיגע להעשיר מבינתך חדל׃

Provérbios 23:4

כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים׃

Amós 3:7

השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃

Salmos 143:8

הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום׃

Provérbios 15:22

כי מי מכם החפץ לבנות מגדל הלא ישב בראשונה ויחשב את ההוצאות אם השג תשיג ידו להשלימו׃

Lucas 14:28

לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו׃

Provérbios 16:9

כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם׃

Isaías 55:9

אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו׃

כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו׃

Provérbios 3:31,32

גם זאת מעם יהוה צבאות יצאה הפליא עצה הגדיל תושיה׃

Isaías 28:29

ולנו גלה האלהים ברוחו כי הרוח חוקר את הכל גם את מעמקי האלהים׃

1 Coríntios 2:10

גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך׃

Provérbios 16:3