Poder

להתחזק בכל כח כגבורת כבודו לכל סבלנות וארך רוח עם שמחה׃

Colossenses 1:11

ואלה האתות אשר ילוו אל המאמינים יגרשו שדים בשמי ובלשנות חדשות ידברו׃

נחשים ישאו בידיהם ואם ישתו סם המות לא יזיקם על חולים ישימו את ידיהם וייטב להם׃

Marcos 16:17,18

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:13

כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃

2 Timóteo 1:7

כי מלכות האלהים איננה בדבר שפתים כי אם בגבורה׃

1 Coríntios 4:20

כי דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו׃

Hebreus 4:12

אבל תקבלו גבורה בבוא עליכם רוח הקדש והייתם עדי בירושלים ובכל יהודה ובשמרון ועד קצה הארץ׃

Atos 1:8

סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃

Efésios 6:10

הנה השלטתי אתכם לדרך על נחשים ועקרבים ועל כל גבורת האיב וכל דבר לא יזיק לכם׃

Lucas 10:19

אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי יעשה גם הוא את המעשים אשר אנכי עשה וגדלות מאלה יעשה כי אני הולך אל אבי׃

João 14:12

לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃

Tiago 4:7

39 ויעור ויגער ברוח ויאמר אל הים הס ודם ותשך הרוח ותהי דממה גדולה׃

40 ויאמר אליהם למה ככה אתם חרדים איך אין לכם אמונה׃

41 וייראו יראה גדולה ויאמרו איש אל רעהו מי אפוא הוא אשר גם הרוח והים שמעים לו׃

Marcos 4:39-41