O Poder da Oração

אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃

ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃

Filipenses 4:6,7

וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃

כי תשאלו דבר בשמי אני אעשנו׃

João 14:13,14

שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃

Mateus 7:7

והתפללו תמיד בכל עת בתפלה ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו על זאת להעתיר תמיד בעד כל הקדשים׃

Efésios 6:18

28 ויצעקו אל יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם׃

29 יקם סערה לדממה ויחשו גליהם׃

30 וישמחו כי ישתקו וינחם אל מחוז חפצם׃

Salmos 107:28-30

ויוצא פטרוס את כלם החוצה ויכרע על ברכיו ויתפלל ויפן אל גויתה ויאמר טביתא קומי ותפתח את עיניה ותרא את פטרוס ותתעודד׃

Atos 9:40

על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃

Marcos 11:24

ויאמר אליהם המין הזה יצא לא יצא כי אם בתפלה ובצום׃

Marcos 9:29

14 איש כי יחלה בכם יקרא את זקני הקהלה ויתפללו בעדו ויסוכהו שמן בשם יהוה׃

15 ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃

16 התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃

Tiago 5:14-16

וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃

Mateus 21:22