Poder de Decisão

6 אשר ישלם לאיש כמעשהו׃

7 למתמידים בעשות הטוב ומבקשים את הכבוד וההדר ואת אשר איננו עבד יתן את חיי העולמים׃

8 ועל בני המרי ואשר לא ישמעו לאמת כי אם לעולה שמעו חרון אף וחמה׃

Romanos 2:6-8

30 לכן איש כדרכיו אשפט אתכם בית ישראל נאם אדני יהוה שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עון׃

31 השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמתו בית ישראל׃

32 כי לא אחפץ במות המת נאם אדני יהוה והשיבו וחיו׃

Ezequiel 18:30-32

ואדני יהוה יעזר לי על כן לא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש׃

Isaías 50:7

האיש החפץ לעשות רצונו ידע לקחי אם מאת אלהים הוא ואם מנפשי אדבר׃

João 7:17

בחיק יוטל את הגורל ומיהוה כל משפטו׃

Provérbios 16:33

ואם רע בעיניכם לעבד את יהוה בחרו לכם היום את מי תעבדון אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר ואם את אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את יהוה׃

Josué 24:15

35 לכן אל תשליכו את בטחונכם כי יש לו שכר רב׃

36 כי צריכים אתם לסבלנות למען תעשו רצון אלהים ונשאתם את ההבטחה׃

37 כי עוד מעט רגע והבא יבא לא יאחר׃

38 הצדיק באמונתו יחיה ואם יסג אחור לא רצתה נפשי בו׃

39 אמנם אנחנו איננו מן הנסוגים אחור לאבדם כי אם מן המאמינים להצלת הנפש׃

Hebreus 10:35-39

והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים׃

ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי כל הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם׃

Jeremias 32:38,39

רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום׃

Provérbios 19:21

ויאמר פטרוס אליהם שובו מדרכיכם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקבלתם את מתנת רוח הקדש׃

Atos 2:38

קשי ערף וערלי לב ואזנים ממרים הייתם תמיד ברוח הקדש כאבותיכם גם אתם׃

Atos 7:51

ויאמר יהושע אל העם עדים אתם בכם כי אתם בחרתם לכם את יהוה לעבד אותו ויאמרו עדים׃

Josué 24:22

ידעתי את מעשיך כי לא קר ולא חם אתה מי יתן והיית קר או חם׃

כי עתה פושר אתה ולא קר ולא חם על כן אקיאך מפי׃

Apocalipse 3:15,16

לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃

קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃

Tiago 4:7,8