Poder de Deus

בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃

Isaías 26:4

משל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים אל ירימו למו סלה׃

Salmos 66:7

והאלהים העיר גם את אדנינו ויעיר גם אתכם בגבורתו׃

1 Coríntios 6:14

ואם באצבע אלהים מגרש אני את השדים הנה הגיעה אליכם מלכות האלהים׃

Lucas 11:20

יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃

Sofonias 3:17

יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה׃

Isaías 45:7

חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם׃

Jó 9:4

תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה׃

Salmos 79:11

הן אלה קצות דרכו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורתו מי יתבונן׃

Jó 26:14

אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי כי עז לאלהים׃

Salmos 62:11

סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃

Efésios 6:10

כי אם גם נצלב בחלשה אכן חי הוא בגבורת אלהים ואם גם חלשים בו אנחנו אכן נחיה עמו בגבורת אלהים לנגדכם׃

2 Coríntios 13:4

בדבר האמת ובגבורת אלהים בכלי נשק הצדקה מימין ומשמאל׃

2 Coríntios 6:7

ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו׃

Salmos 136:12

עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים׃

Jeremias 10:12

ויבט בן ישוע ויאמר להם מבני אדם יפלא הדבר אבל מהאלהים לא יפלא כל דבר׃

Mateus 19:26