Gravidez e Maternidade

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:13

הטה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני׃

Salmos 31:2

ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך׃

Deuteronômio 7:14

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם׃

Êxodo 1:7

מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני׃

Salmos 61:2

גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך׃

Salmos 112:2

ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃

2 Coríntios 12:9

אבל תושע בלדתה בנים אם תעמדנה באמונה ובאהבה ובקדשה עם הצניעות׃

1 Timóteo 2:15

רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה׃

Salmos 40:13

מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה׃

Salmos 113:9

הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃

Jó 31:15

לא ייגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע ברוכי יהוה המה וצאצאיהם אתם׃

Isaías 65:23

באמונה שרה גם היא קבלה הכח להזריע ותלד אחרי בלתה כי חשבה לנאמן את המבטיח׃

Hebreus 11:11

וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃

Salmos 50:15

כי חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך׃

Salmos 147:13

כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

Salmos 139:13

כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי׃

Salmos 91:14

29 נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃

30 ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו׃

31 וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Isaías 40:29-31

ואשרי המאמינה כי המלא תמלא אשר דבר לה מאת יהוה׃

Lucas 1:45

יד ליד לא ינקה רע וזרע צדיקים נמלט׃

Provérbios 11:21

בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך׃

Jeremias 1:5

הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃

Salmos 127:3

כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך׃

וצמחו בבין חציר כערבים על יבלי מים׃

Isaías 44:3,4

עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃

1 Coríntios 10:13

מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם׃

Gênesis 49:25

בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא חבל לה והמליטה זכר׃

האני אשביר ולא אוליד יאמר יהוה אם אני המוליד ועצרתי אמר אלהיך׃

Isaías 66:7,9

חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃

Salmos 34:7

כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל׃

Isaías 40:11

ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי׃

Salmos 18:19

ואני עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל תאחר׃

Salmos 40:17

ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃

Gálatas 6:9

האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃

João 16:21