Preservação das Escrituras

ידעתי כי כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע והאלהים עשה שיראו מלפניו׃

Eclesiastes 3:14

בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃

Salmos 119:11

וידעתם את אהבת המשיח הנעלה על כל דעת ונמלאתם את כל מלוא האלהים׃

Efésios 3:19

כי כן טוב ורצוי בעיני אלהים מושיענו׃

אשר חפצו שיושעו כל בני האדם ויגיעו להכרת האמת׃

1 Timóteo 2:3,4

וזאת תדעו ראשונה אשר כל נבואת המקרא איננה תלה בפתרון אדם מלבו׃

כי מעולם לא יצאה נבואה ברצון האדם כי אם ברוח הקדש אשר נשאם דברו אנשי אלהים הקדושים׃

2 Pedro 1:20,21

כי אמן אמר אני לכם עד כי יעברו השמים והארץ לא תעבר יוד אחת או קוץ אחד מן התורה עד אשר יעשה הכל׃

Mateus 5:18

1 האלהים אשר דבר מקדם פעמים רבות ובפנים שנים אל אבתינו ביד הנביאים דבר אלינו באחרית הימים האלה ביד בנו׃

2 אשר נתנו ליורש כל וגם עשה בידו את העולמות׃

3 והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים׃

Hebreus 1:1-3

1 למנצח מזמור לדוד השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע׃

2 יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה דעת׃

3 אין אמר ואין דברים בלי נשמע קולם׃

4 בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם אהל בהם׃

5 והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח׃

6 מקצה השמים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו׃

7 תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃

8 פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃

Salmos 19:1-8

אבל מה היא אמרת קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך הוא דבר האמונה אשר אנחנו מבשרים׃

Romanos 10:8

כי כל אשר נכתב מלפנים ללמדנו נכתב למען תהיה לנו תקוה בסבלנות ובתנחומות הכתובים׃

Romanos 15:4

23 כנולדים מחדש לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת במאמר אלהים החי והקים לעולם׃

24 כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃

25 ודבר יהוה יקום לעולם וזה הוא הדבר אשר בשר לכם׃

1 Pedro 1:23-25

אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃

אתה יהוה תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם׃

Salmos 12:6,7

והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃

João 1:14

כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃

ודבר יהוה יקום לעולם וזה הוא הדבר אשר בשר לכם׃

1 Pedro 1:24,25

6 והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך׃

7 ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

8 וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך׃

9 וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך׃

Deuteronômio 6:6-9

יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם׃

Isaías 40:8

השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃

Mateus 24:35

לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלהים׃

ואמר הכי לא שמעו אמנם בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם׃

Romanos 10:17,18