Profecia

ועתה בבלי תורה צדקת אלהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים׃

והיא צדקת אלהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל׃

Romanos 3:21,22

לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים׃

בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃

Efésios 2:19,20

לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל׃

Isaías 7:14

אתם הבנים הנכם מאלהים ונצחתם אתם כי אשר בכם גדול הוא מאשר בעולם׃

1 João 4:4

לכן כל אשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם עשו להם גם אתם כי זאת היא התורה והנביאים׃

Mateus 7:12

אהובי אל תאמינו לכל רוח כי אם בחנו הרוחות אם מאלהים המה כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם׃

1 João 4:1

גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות׃

Zacarias 9:9

בחנו כל דבר ובטוב אחזו׃

התרחקו מכל הדומה לרע׃

1 Tessalonicenses 5:21,22

ותהי כל זאת למלאת את אשר דבר יהוה ביד הנביא לאמר׃

הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו׃

Mateus 1:22,23

כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים׃

Amós 3:7

כי מעולם לא יצאה נבואה ברצון האדם כי אם ברוח הקדש אשר נשאם דברו אנשי אלהים הקדושים׃

2 Pedro 1:21

וכי תהיה לי נבואה ואדע כל הסודות וכל הדעת וכי תהיה לי כל האמונה עד כי אעתיק הרים ואין בי האהבה הייתי כאין׃

1 Coríntios 13:2

שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה׃

2 Reis 20:5

ויהי כשמעם זאת ויבאו להטבל בשם ישוע האדון׃

ויסמך פולוס את ידיו עליהם ויבא עליהם רוח הקדש וימללו בלשנות ויתנבאו׃

Atos 19:5,6

השמרו לכם מנביאי השקר הבאים אליכם בלבוש כבשים ובקרבם זאבים טרפים המה׃

Mateus 7:15