Purificação

אשר נתן את נפשו בעדנו לגאלנו מכל עול ולטהר לו עם סגלה הזריז במעשים טובים׃

Tito 2:14

והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים׃

Hebreus 1:3

וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אתנו לא בהסיר טנוף הבשר כי אם בשאל לנו מאת אלהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח׃

1 Pedro 3:21

קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃

Tiago 4:8

לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי׃

Salmos 51:10

לכן חביבי בהיות לנו ההבטחות האלה נטהרה את עצמנו מכל טמאת בשר ורוח להשלים קדשתנו ביראת אלהים׃

2 Coríntios 7:1

20 ויאמר היצא מן האדם הוא מטמא את האדם׃

21 ]22-12[ כי מתוך לב האדם יצאות המחשבות הרעות נאף וזנה ורצוח וגנוב ואהבת בצע ורשעה ורמיה וזוללות וצרות עין וגדוף וזדון וסכלות׃

22 ]22-12[׃

23 כל הרעות האלה מקרב האדם הן יוצאות ומטמאות אתו׃

Marcos 7:20-23

האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃

למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃

Efésios 5:25,26

ועתה למה תתמהמה קום והטבל והתרחץ מחטאתיך בקראך בשמו׃

Atos 22:16

ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃

1 João 1:9

אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃

וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא׃

1 João 3:2,3

רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע׃

Isaías 1:16

למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי׃

הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני׃

Salmos 51:1,2

אתם כעת מטהרים בעבור דברי אשר דברתי אליכם׃

João 15:3

אף כי דם המשיח אשר הקריב את עצמו לאלהים ברוח נצחי ובלי מום יטהר לבבכם ממעשי מות לעבד את אלהים חיים׃

Hebreus 9:14

אך אם באור נלך כאשר הוא באור הנה נתחברנו יחד ודם ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל חטא׃

1 João 1:7