Recompensa

ואלהים יכל להשפיע עליכם כל חסד עד כי יהיה לכם בכל עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל מעשה טוב׃

2 Coríntios 9:8

ואם תיטיבו למטיביכם מה הוא חסדכם גם החטאים יעשו כן׃

Lucas 6:33

אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃

Tiago 1:12

כי שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 6:23

ויאמר אליו אדניו כן העבד הטוב והנאמן כי במעט נאמן היית ועל הרבה אפקידך בוא אל שמחת אדניך׃

Mateus 25:21

ובלי אמונה לא יוכל איש להיות רצוי אל האלהים כי כל הקרב אליו צריך להאמין כי יש אלהים וגמול הוא משיב לדרשיו׃

Hebreus 11:6

רשע עשה פעלת שקר וזרע צדקה שכר אמת׃

Provérbios 11:18

ואנחנו עדיו על אלה וגם רוח הקדש אשר נתן אותו האלהים לשמעים בקולו׃

Atos 5:32

לכן בעשותך צדקה אל תריע לפניך בשופר כמעשה החנפים בבתי הכנסיות ובחרבות למען יהללו אותם האמשים אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם׃

Mateus 6:2

וארדף את מטרת שכר הנצחון אשר הוא בקריאה של מעלה מאת האלהים במשיח ישוע׃

Filipenses 3:14

ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו׃

וגם כל האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל עמלו מתת אלהים היא׃

Eclesiastes 3:12,13

מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו׃

Provérbios 18:16

ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃

Tiago 1:5

והתקוה היא לא תביש כי הוצק בלבבנו אהבת אל על ידי רוח הקדש הנתן לנו׃

Romanos 5:5

בכל הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון׃

Deuteronômio 5:33

ואתם המשחה אשר קבלתם מאתו עמדת בכם ולא תצטרכו לאיש אשר ילמדכם כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר היא האמת ואיננה כזב וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו׃

1 João 2:27

על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃

Marcos 11:24

ובקשתם משם את יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך׃

Deuteronômio 4:29

רפאו את החולים טהרו את המצרעים הקימו את המתים ואת השדים גרשו חנם לקחתם חנם תתנו׃

Mateus 10:8

ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃

Gálatas 6:9

אלא ככתוב אשר עין לא ראתה ואזן לא שמעה ולא עלה על לב אנוש את אשר הכין האלהים לאהביו׃

1 Coríntios 2:9

אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כלנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל׃

Romanos 8:32

עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃

Provérbios 22:4

באשר גבורתו האלהית נתנה לנו את כל אשר לחיים ולחסידות על ידי דעת הקורא אתנו בכבודו וחילו׃

2 Pedro 1:3

שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃

Mateus 7:7

גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עשר ונכסים והשליטו לאכל ממנו ולשאת את חלקו ולשמח בעמלו זה מתת אלהים היא׃

Eclesiastes 5:19

כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃

וידעתם כי תקבלו מאת יהוה גמול הירשה כי את אדנינו המשיח עבדים אתם׃

Colossenses 3:23,24

אשר ישלם לאיש כמעשהו׃

Romanos 2:6

על כן אחי חביבי התכוננו בל תמוטו והעדיפו בכל עת במעשה אדנינו מדעתכם כי לא לריק עמלכם באדנינו׃

1 Coríntios 15:58

הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃

Tiago 4:10

ואשר ישתה מן המים אשר אנכי נתן לו לא יצמא לעולם כי המים אשר אתן לו יהיו בקרבו למקור מים נבעים לחיי העולמים׃

João 4:14

חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך׃

ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם׃

Provérbios 3:3,4

עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃

João 16:24

הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמל תחת השמש מספר ימי חיו אשר נתן לו האלהים כי הוא חלקו׃

Eclesiastes 5:18

אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי הם ישבעו׃

Mateus 5:6

ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃

Efésios 1:18

ואתה כי תתפלל בוא בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃

Mateus 6:6

דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם׃

Amós 5:14

פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה׃

Salmos 143:6

תנו ותנתן לכם מדה טובה דחוקה וגדושה ומשפעה יתנו אל חיקכם כי במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם׃

Lucas 6:38

ובעבור זאת לא נחת ואף אם יכלה בנו האדם החיצון הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום׃

2 Coríntios 4:16

השפילו נפשכם תחת יד אלהים החזקה למען ירומם אתכם בעתו׃

1 Pedro 5:6

ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם׃

Êxodo 24:12

ואולם רבים מן הראשונים אשר יהיו אחרונים ומן האחרונים יהיו ראשונים׃

Mateus 19:30

אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו אליכם׃

João 16:7