Reconhecer

כל המודה כי ישוע הוא בן האלהים האלהים שכן בו והוא באלהים׃

1 João 4:15

חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה׃

Salmos 32:5

הלחם המלחמה הטובה של האמונה ואחז חיי עולמים אשר נקראת להם והודית הודאה יפה בפני עדים רבים׃

1 Timóteo 6:12

נחזיקה בהודית התקוה בל נמוט כי נאמן המבטיח׃

Hebreus 10:23

כי אם תודה בפיך אשר ישוע הוא האדון ותאמין בלבבך אשר האלהים העירו מן המתים אז תושע׃

Romanos 10:9

חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו׃

Lamentações 3:24

וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃

Filipenses 2:11

מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃

Salmos 24:10

כי כתוב חי אני נאם יהוה כי לי תכרע כל ברך וכל לשון תודה לאלהים׃

Romanos 14:11

כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה לו לישועה׃

Romanos 10:10

המנצח ילבש בגדים לבנים ולא אמחה את שמו מספר החיים ואודה שמו לפני אבי ולפני מלאכיו׃

Apocalipse 3:5