Redentor

למנצח מזמור לדוד בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם בצדקתך פלטני׃

Salmos 31:1

אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם׃

Salmos 97:10

אשר נתן את נפשו בעדנו לגאלנו מכל עול ולטהר לו עם סגלה הזריז במעשים טובים׃

Tito 2:14

מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך׃

Isaías 44:22

רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃

Salmos 34:19

ועתה עמדו נא בחרות אשר שחרר אתנו המשיח ואל תשובו להלכד בעל העבדות׃

Gálatas 5:1

יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה׃

Salmos 120:2

רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃

Isaías 61:1

והיא ילדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם׃

Mateus 1:21

למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃

יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃

Salmos 18:1,2

שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה׃

Isaías 61:10

לכן אם הבן יעשה אתכם בני חורין חפשים באמת תהיו׃

João 8:36

אכן עתה בהיותכם משחררים מידי החטא ומשעבדים לאלהים יש לכם פריכם לקדשה ואחריתו חיי עולם׃

Romanos 6:22

יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃

Sofonias 3:17

בידך עתתי הצילני מיד אויבי ומרדפי׃

Salmos 31:15

עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך׃

Salmos 79:9

צעקו ויהוה שמע ומכל צרותם הצילם׃

קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע׃

Salmos 34:17,18

תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית׃

Salmos 71:23

על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח׃

כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אתי מתורת החטא והמות׃

Romanos 8:1,2