Reino

מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך׃

Isaías 52:7

ורפאו את החולים אשר בקרבה ואמרו להם קרבה אליכם מלכות האלהים׃

Lucas 10:9

ואתן לך את מפתחות מלכות השמים וכל אשר תאסר על הארץ אסור יהיה בשמים וכל אשר תתיר על הארץ מתר יהיה בשמים׃

Mateus 16:19

כי יהוה שפטנו יהוה מחקקנו יהוה מלכנו הוא יושיענו׃

Isaías 33:22

לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש׃

1 Crônicas 29:11

מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃

Salmos 24:10

והיה יהוה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד׃

Zacarias 14:9

הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר׃

לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים׃

1 Coríntios 6:9,10

אשרי הנרדפים על דבר הצדקה כי להם מלכות השמים׃

Mateus 5:10

אל תירא העדר הקטן כי רצה אביכם לתת לכם את המלכות׃

Lucas 12:32

אשרי האיש וקדוש הוא אשר חלקו לקום בתחיה הראשונה באלה לא ישלט המות השני כי אם יהיו כהנים לאלהים ולמשיחו וימלכו אתו אלף שנים׃

Apocalipse 20:6

לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים׃

בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃

Efésios 2:19,20

והוא ישוע אמר הניחו לילדים ואל תמנעום מבוא אלי כי לאלה מלכות השמים׃

Mateus 19:14

ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלהים׃

João 3:5

ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים׃

João 3:3

ולמלך עולמים לאלהים הקים לעד והנעלם מעין והחכם לבדו לו הכבוד וההדר לעולמי עולמים אמן׃

1 Timóteo 1:17

מלאה העת והגיעה מלכות האלהים שובו והאמינו בבשורה׃

Marcos 1:15

אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃

Mateus 6:33

מן העת ההיא החל ישוע לקרא קרוא ואמור שובו כי הגיעה מלכות השמים׃

Mateus 4:17