Reino dos Céus

אמן אמר אני לכם לא קם בילודי אשה איש גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות השמים גדול הוא ממנו׃

ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמים נתפשה בחזקה והמתחזקים יחטפוה׃

Mateus 11:11,12

ויצילני האדון מכל מעשה רע ויושיעני אל מלכותו שבשמים לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

2 Timóteo 4:18

לא כל האמר לי אדני אדני יבוא אל מלכות השמים כי אם העשה רצון אבי שבשמים׃

Mateus 7:21

לכן אנחנו המקבלים מלכות אשר לא תמוט נבאה נא בתודה ונעבד בה את האלהים לרצון לו בצניעות וביראה׃

כי אלהינו אש אכלה הוא׃

Hebreus 12:28,29

שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃

Tiago 2:5

11 כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו׃

12 להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו׃

13 מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודור׃

Salmos 145:11-13

ואני אמר לכם רבים יבאו ממזרח וממערב ויסבו עם אברהם ויצחק ויעקב במלכות השמים׃

Mateus 8:11

לכן מי אשר יפר אחת מן המצות הקטנות האלה וכן ילמד את בני האדם קטון יקרא במלכות השמים ואשר יעשה וילמד אותן הוא גדול יקרא במלכות השמים׃

כי אני אמר לכם אם לא תרבה צדקתכם מצדקת הסופרים והפרושים לא תבאו אל מלכות השמים׃

Mateus 5:19,20

24 וישם לפניהם משל אחר לאמר מלכות השמים דומה לאיש אשר זרע זרע טוב בשדהו׃

25 ויהי בנפל תרדמה על האנשים ויבא איבו ויזרע זונין בתוך החטים וילך לו׃

26 וכאשר פרח הדשא ויעש פרי ויראו גם הזונין׃

27 ויגשו עבדי בעל הבית ויאמרו אליו אדנינו הלא זרע טוב זרעת בשדך ומאין לו הזונין׃

28 ויאמר להם איש איב עשה זאת ויאמרו אליו העבדים היש את נפשך כי נלך ונלקט אתם׃

29 ויאמר לא פן בלקטכם את הזונין תשרשו גם את החטים׃

30 הניחו אתם ויגדלו שניהם יחד עד הקציר והיה בעת הקציר אמר לקוצרים לקטו בראשונה את הזונין ואגדו אתם אגדות לשרפם ואת החטים אספו לאוצרי׃

Mateus 13:24-30

וישם לפניהם משל אחר לאמר מלכות השמים דומה לגרגר של חרדל אשר לקחו איש ויזרעהו בשדהו׃

והוא קטן מכל הזרועים וכאשר צמח גדול הוא מן הירקות והיה לעץ עד אשר יבאו עוף השמים וקננו בענפיו׃

Mateus 13:31,32

והוא ישוע אמר הניחו לילדים ואל תמנעום מבוא אלי כי לאלה מלכות השמים׃

Mateus 19:14

47 עוד דומה מלכות השמים למכמרת אשר הורדה לים ומינים שונים יאספו לתוכה׃

48 וכאשר נמלאה העלו אתה אל שפת הים וישבו וילקטו את המינים הטובים לתוך הכלים ואת המשחתים השליכו חוצה׃

49 כן יהיה בקץ העולם יצאו המלאכים והבדילו את הרשעים מתוך הצדיקים׃

50 והשליכום אל תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים׃

Mateus 13:47-50

וישא עוד משלו ויאמר מלכות השמים דומה לשאר אשר לקחתו אשה ותטמנהו בשלש סאים קמח עד כי יחמץ כלו׃

Mateus 13:33

23 ויאמר ישוע אל תלמידיו אמן אמר אני לכם קשה לעשיר לבוא אל מלכות השמים׃

24 ועוד אני אמר לכם כי נקל לגמל לעבר דרך נקב המחט מבא עשיר אל מלכות האלהים׃

25 והתלמידים כשמעם זאת השתוממו מאד ויאמרו מי אפוא יוכל להושע׃

26 ויבט בן ישוע ויאמר להם מבני אדם יפלא הדבר אבל מהאלהים לא יפלא כל דבר׃

Mateus 19:23-26

בימים ההם בא יוחנן המטביל ויהי קרא במדבר יהודה לאמר׃

שובו כי מלכות השמים הגיעה׃

Mateus 3:1,2

לכן אחי הוסיפו והשתדלו לחזק את קריאתכם ובחירתכם כי בעשותכם זאת כשול לא תכשלו׃

כי כן יפתח לפניכם לרוחה המבוא אל מלכות עולם אשר לאדנינו ומושיענו ישוע המשיח׃

2 Pedro 1:10,11

מן העת ההיא החל ישוע לקרא קרוא ואמור שובו כי הגיעה מלכות השמים׃

Mateus 4:17

44 עוד דומה מלכות השמים לאוצר טמון בשדה אשר מצאו איש ויטמנהו ובשמחתו ילך ומכר את כל אשר לו וקנה את השדה ההוא׃

45 עוד דומה מלכות השמים לסחר המבקש מרגליות טבות׃

46 וכאשר מצא מרגלית אחת יקרה מאד הלך לו וימכר את כל אשר לו ויקן אתה׃

Mateus 13:44-46

1 בשעה ההיא נגשו התלמידים אל ישוע ויאמרו מי אפוא גדול מחבריו במלכות השמים׃

2 ויקרא ישוע אליו ילד קטן ויעמידהו בתוכם׃

3 ויאמר אמן אמר אני לכם אם לא תשובו להיות כילדים לא תבוא אל מלכות השמים׃

4 לכן כל המשפיל את עצמו כילד הזה הוא הגדול במלכות השמים׃

Mateus 18:1-4

לכן כה תתפללו אבינו שבשמים יתקדש שמך׃

תבא מלכותך יעשה רצונך כמו בשמים כן בארץ׃

Mateus 6:9,10

ואף אני אמר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה׃

ואתן לך את מפתחות מלכות השמים וכל אשר תאסר על הארץ אסור יהיה בשמים וכל אשר תתיר על הארץ מתר יהיה בשמים׃

Mateus 16:18,19

אל תירא העדר הקטן כי רצה אביכם לתת לכם את המלכות׃

Lucas 12:32

3 אשרי עניי רוח כי להם מלכות השמים׃

4 אשרי האבלים כי הם ינחמו׃

5 אשרי הענוים כי המה יירשו הארץ׃

6 אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי הם ישבעו׃

7 אשרי הרחמנים כי הם ירחמו׃

8 אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלהים׃

9 אשרי רדפי שלום כי בני אלהים יקראו׃

10 אשרי הנרדפים על דבר הצדקה כי להם מלכות השמים׃

11 אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם כל רע בעבורי׃

12 שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם׃

Mateus 5:3-12

ויקבלון מלכותא קדישי עליונין ויחסנון מלכותא עד עלמא ועד עלם עלמיא׃

Daniel 7:18

ובלכתכם קראו לאמר למכות השמים קרבה לבוא׃

Mateus 10:7

כי זאת ידע תדעו כי כל זנה וטמא ואהב בצע שהוא עבד אלילים אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלהים׃

Efésios 5:5

36 אז שלח ישוע את המון העם ויבא הביתה ויגשו אליו תלמידיו ויאמרו באר נא לנו את משל זוני השדה׃

37 ויען ויאמר אליהם הזורע את הזרע הטוב הוא בן האדם׃

38 והשדה הוא העולם והזרע הטוב בני המלכות הם והזונין בני הרע המה׃

39 והאיב אשר זרעם הוא השטן והקציר הוא קץ העולם והקצרים הם המלאכים׃

40 והנה כאשר ילקטו הזונין ונשרפו באש כן יהיה בקץ העולם הזה׃

41 בן האדם ישלח את מלאכיו ולקטו ממלכותו את כל המכשלות ואת כל פעלי האון׃

42 והשליכו אתם אל תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים׃

43 אז יזהירו הצדיקים כשמש במלכות אביהם מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃

Mateus 13:36-43