Relacionamentos

בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד׃

Provérbios 17:17

אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין׃

1 Timóteo 5:8

כבד את אביך ואת אמך ואהבת לרעך כמוך׃

Mateus 19:19

ואתכם ירבה ויותיר האדון לאהבה איש את רעהו ולאהבה כל אדם כאשר גם אנחנו אהבים אתכם׃

1 Tessalonicenses 3:12

ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃

Efésios 5:33

כלך יפה רעיתי ומום אין בך׃

Cânticos 4:7

ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו׃

Provérbios 27:17

אך מפני הזנות תהי לכל איש אשתו ויהי לכל אשה בעלה׃

1 Coríntios 7:2

בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃

Provérbios 19:14

אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃

Provérbios 31:10

טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם׃

Eclesiastes 4:9

ועתה המתרצה אנכי אל בני אדם אם אל האלהים או המבקש אנכי למצא חן בעיני בני אדם כי במצאי חן בעיני בני אדם לא אהיה עוד עבד המשיח׃

Gálatas 1:10

כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃

Efésios 5:28

נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב׃

Provérbios 22:1

כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו׃

Eclesiastes 4:10

לכן כל אשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם עשו להם גם אתם כי זאת היא התורה והנביאים׃

Mateus 7:12

אל תהיו משכי על זר עם חסרי אמונה כי אי זה שתפות יש לצדקה עם העול ואי זה התחברות לאור עם החשך׃

2 Coríntios 6:14

האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃

למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃

Efésios 5:25,26

ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו׃

Gênesis 2:18

הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃

כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃

Efésios 5:22,23

אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו׃

אתם האנשים אהבו את נשיכם ואל תתמרמרו אליהן׃

Colossenses 3:18,19

ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק׃

Eclesiastes 4:12

5 בעבור זאת השתדלו להעמיד באמונתכם את הצדקה ובצדקה את הדעת׃

6 ובדעת את הפרישות ובפרישות את הסבלנות ובסבלנות את החסידות׃

7 ובחסידות את האחוה ובאחוה את האהבה׃

2 Pedro 1:5-7