Repouso e Férias

אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש יהוה מכבד וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר׃

אז תתענג על יהוה והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי יהוה דבר׃

Isaías 58:13,14

לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃

Salmos 91:5

ובטחת כי יש תקוה וחפרת לבטח תשכב׃

ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים׃

Jó 11:18,19

מתוקה שנת העבד אם מעט ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון׃

Eclesiastes 5:12

יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו׃

Isaías 57:2

אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃

Provérbios 3:24

שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא׃

Salmos 127:2

בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃

Salmos 4:8

אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני׃

Salmos 3:5

על כן נשארה עוד מנוחת שבת לעם אלהים׃

כי הבא אל מנוחתו גם הוא שבת ממלאכתו כמו האלהים משלו׃

Hebreus 4:9,10

לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד אלהים׃

1 Coríntios 10:31