Descansar no Senhor

ויאמר פני ילכו והנחתי לך׃

Êxodo 33:14

11 כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

12 וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם׃

13 ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם׃

Jeremias 29:11-13

טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃

טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃

Lamentações 3:25,26

דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃

Salmos 37:7

ובעבור זאת אסבל כאלה ולא אבוש כי יודע אנכי במי האמנתי ומבטח אנכי כי היכלת לו לשמר את פקדוני עד היום ההוא׃

2 Timóteo 1:12

ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃

Filipenses 4:7

השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃

1 Pedro 5:7

רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה׃

Salmos 4:4

בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃

Salmos 62:8

28 לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃

29 קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם׃

30 כי עלי נעים הוא וקל משאי׃

Mateus 11:28-30

ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו׃

והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי׃

Jeremias 17:7,8

וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Isaías 40:31

הרפו ודעו כי אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ׃

Salmos 46:10

ויאמר ליהודה נבנה את הערים האלה ונסב חומה ומגדלים דלתים ובריחים עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את יהוה אלהינו דרשנו וינח לנו מסביב ויבנו ויצליחו׃

2 Crônicas 14:7

למנצח לדוד מזמור קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי׃

Salmos 40:1

קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃

Salmos 27:14

והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד עולם׃

Isaías 32:17

המה יורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול אמר לנער ויעבר לפנינו ויעבר ואתה עמד כיום ואשמיעך את דבר אלהים׃

1 Samuel 9:27

יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃

Isaías 26:3

השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃

Salmos 55:22

כי כה אמר אדני יהוה קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם׃

Isaías 30:15