Sabedoria

אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃

Salmos 32:8

יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הושר לפני דרכך׃

Salmos 5:8

תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃

Salmos 16:11

והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם׃

Romanos 8:28

אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה׃

Provérbios 3:13

ונחך יהוה תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמתיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו׃

Isaías 58:11

אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה׃

Eclesiastes 7:10

הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃

Isaías 40:28

אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום׃

Provérbios 27:1

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך׃

Salmos 119:18

שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך׃

Provérbios 19:20

כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם׃

Lucas 21:15

למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה׃

Salmos 90:12

בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא׃

Jeremias 31:9

כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃

אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃

Provérbios 2:3,5

אנשי רע לא יבינו משפט ומבקשי יהוה יבינו כל׃

Provérbios 28:5

כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה׃

Provérbios 8:35

אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם׃

1 Coríntios 3:18

בישישים חכמה וארך ימים תבונה׃

עמו חכמה וגבורה לו עצה ותבונה׃

Jó 12:12,13

ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃

Tiago 1:5

בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה׃

Provérbios 11:2

1 ויען איוב ויאמר׃

2 אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנוש עם אל׃

3 אם יחפץ לריב עמו לא יעננו אחת מני אלף׃

4 חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם׃

Jó 9:1-4

אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃

Tiago 3:17

12 והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה׃

13 לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים׃

14 תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי׃

15 לא יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה׃

16 לא תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר׃

17 לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז׃

18 ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים׃

19 לא יערכנה פטדת כוש בכתם טהור לא תסלה׃

20 והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה׃

21 ונעלמה מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה׃

22 אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה׃

Jó 28:12-22

לכן אל תדאגו ליום מחר כי יום מחר הוא ידאג לעצמו ודיו ליום צרתו׃

Mateus 6:34

והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל ספר וחכמה ודניאל הבין בכל חזון וחלמות׃

Daniel 1:17

אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים׃

Isaías 50:4

ותשכחו דבר הנחומים המדבר אליכם כמו אל בנים לאמר מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃

כי את אשר יאהב יהוה יוכיח יכאב את בן ירצה׃

Hebreus 12:5,6

הוי הירדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאד ולא שעו על קדוש ישראל ואת יהוה לא דרשו׃

וגם הוא חכם ויבא רע ואת דבריו לא הסיר וקם על בית מרעים ועל עזרת פעלי און׃

Isaías 31:1,2

ועתה ראו והזהרו להתהלך לא ככסילים כי אם כחכמים׃

מוקירים העת כי הימים רעים המה׃

Efésios 5:15,16

יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה׃

Provérbios 15:33

קנה לב אהב נפשו שמר תבונה למצא טוב׃

Provérbios 19:8

ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃

Provérbios 1:5

כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם׃

Isaías 55:9

רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה׃

Provérbios 13:10

כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃

וידעתם כי תקבלו מאת יהוה גמול הירשה כי את אדנינו המשיח עבדים אתם׃

Colossenses 3:23,24

ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה׃

והריחו ביראת יהוה ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח׃

Isaías 11:2,3

מלכת תימן תקום במשפט עם הדור הזה ותרשיענו כי באה מקצות הארץ לשמע את חכמה שלמה והנה פה גדול משלמה׃

Mateus 12:42

יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה׃

Provérbios 3:19

לאלהים החכם לבדו לו הכבוד בישוע המשיח לעולמים אמן׃

Romanos 16:27

כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה׃

Eclesiastes 7:12

הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך׃

Miquéias 6:8

גם זאת מעם יהוה צבאות יצאה הפליא עצה הגדיל תושיה׃

Isaías 28:29

כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃

Provérbios 2:6

ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו׃

Salmos 25:9

חכם לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט׃

Provérbios 10:8

גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון׃

Provérbios 17:28

מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה׃

Provérbios 20:18

השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃

Salmos 143:8

דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם׃

Provérbios 12:15

מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך׃

Salmos 104:24

והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים׃

Isaías 42:16

דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני׃

הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום׃

Salmos 25:4,5

בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

Provérbios 3:5,6

כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם יהוה׃

Isaías 55:8

אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃

Provérbios 3:7

התהלכו בחכמה עם אשר בחוץ והוקירו את העת׃

דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃

Colossenses 4:5,6

פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט׃

Salmos 37:30

מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃

Romanos 11:33

נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃

Salmos 119:105

מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ׃

Salmos 37:23

23 ואנחנו משמיעים את המשיח הצלוב מכשול ליהודים וסכלות ליונים׃

24 אבל למקראים הן מיהודים הן מיונים את המשיח אשר הוא גבורת אלהים וחכמת אלהים׃

25 יען כי סכלות האל חכמה היא מאדם וחלשת האל חזקה היא מאדם׃

1 Coríntios 1:23-25

נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה לו׃

Provérbios 13:3

עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים׃

Jeremias 10:12

כי בתחבלות תעשה לך מלחמה ותשועה ברב יועץ׃

Provérbios 24:6

ידעתי יהוה כי לא לאדם דרכו לא לאיש הלך והכין את צעדו׃

Jeremias 10:23

לך אלה אבהתי מהודא ומשבח אנה די חכמתא וגבורתא יהבת לי וכען הודעתני די בעינא מנך די מלת מלכא הודעתנא׃

Daniel 2:23

לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו׃

Provérbios 18:2

ויאמר אל השפטים ראו מה אתם עשים כי לא לאדם תשפטו כי ליהוה ועמכם בדבר משפט׃

2 Crônicas 19:6

ענה דניאל ואמר להוא שמה די אלהא מברך מן עלמא ועד עלמא די חכמתא וגבורתא די לה היא׃

Daniel 2:20

לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשון׃

Provérbios 16:1

כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה הבל ורעות רוח׃

Eclesiastes 2:26

גדול אדונינו ורב כח לתבונתו אין מספר׃

Salmos 147:5

לב נבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת׃

Provérbios 18:15

בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני׃

Salmos 73:24

ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃

Tiago 4:14

למען ינחמו לבותם ונקשרו יחד באהבה ולכל עשר דעת נכונה להשכיל סוד האלהים אבינו וסוד המשיח׃

אשר צפונים בו כל אצרות החכמה והדעת׃

Colossenses 2:2,3

ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃

Provérbios 14:29

קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃

Provérbios 16:16

והתענג על יהוה ויתן לך משאלת לבך׃

Salmos 37:4

ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃

לו הכבוד בקרב הקהל במשיח ישוע לדר ודר עד עולמי עולמים אמן׃

Efésios 3:20,21

זאת הפעם השלישית אשר אבוא אליכם על פי שנים עדים או שלשה עדים יקום כל דבר׃

2 Coríntios 13:1

בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך׃

Provérbios 6:22

מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה׃

Tiago 3:13

כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה׃

Eclesiastes 9:10

אכן חכמה נדבר בין השלמים לא חכמת העולם הזה גם לא של שרי העולם הזה אשר יאבדו׃

כי אם בסוד נדבר חכמת האלהים הנסתרה אשר האלהים יעדה לכבודנו לפני ימי העולם׃

1 Coríntios 2:6,7

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃

כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃

Salmos 1:1,2

פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃

Salmos 119:130

אל תשפטו למראה עין כי אם משפט צדק שפטו׃

João 7:24

לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו׃

Provérbios 16:9

למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור׃

למען שמך יהוה תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי׃

Salmos 143:10,11

דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃

Colossenses 3:16

הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי׃

Salmos 27:11

לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃

Mateus 7:24

יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃

Provérbios 1:7