Salvador

והוא כפרה על חטאתינו ולא על חטאתינו לבד כי גם על חטאת כל העולם׃

1 João 2:2

ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי׃

Oséias 13:4

כי היום ילד לכם בעיר דוד מושיע אשר הוא המשיח האדון׃

Lucas 2:11

בזאת היא האהבה לא שאנחנו אהבנו את האלהים כי אם הוא אהב אותנו וישלח את בנו לכפרה על חטאתינו׃

1 João 4:10

כי אם נרצינו לאלהים במות בנו בהיותנו איבים אף כי נושע עתה בחייו אחרי אשר נרצינו׃

Romanos 5:10

מדעתכם כי לא בדבר נפסד בכסף או בזהב נפדיתם מדרך הבלכם אשר הנחלתם מאת אבותיכם׃

כי אם בדם יקר של שה תמים ומום אין בו בדם המשיח׃

1 Pedro 1:18,19

ואחרי אשר השלם היה ממציא תשועת עולמים לכל שמעיו׃

Hebreus 5:9

ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה השמורה לו סבל את הצלב ויבז החרפה וישב לימין כסא האלהים׃

Hebreus 12:2

אשר על כן יוכל גם להושיע בכל וכל את הנגשים על ידו לאלהים כי חי הוא תמיד להפגיע בעדם׃

Hebreus 7:25

כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה׃

ונצדקו חנם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע׃

Romanos 3:23,24

ויען המלאך ויאמר אל הנשים אתן אל תיראן הן ידעתי כי את ישוע הנצלב אתן מבקשות׃

איננו פה כי קם כאשר אמר באנה ראינה את המקום אשר שכב שם האדון׃

Mateus 28:5,6

6 אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃

7 כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃

8 וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃

Filipenses 2:6-8

והאלהים היה בעזרי ועד היום הזה עמד אני ומעיד לפני קטן וגדול ואינני מדבר דבר זולתי אשר דברו הנביאים ומשה כי עתידות הנה להיות׃

כי המשיח מענה הוא וכי ראשון הוא לקמים מן המתים להפיץ אור בעם ובגוים׃

Atos 26:22,23

עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃

Gálatas 2:20

ובעבור זאת הוא גם סרסר לברית חדשה למען אשר יירשו המקראים את הבטחת נחלת עולם אחרי אשר מת לפדות מן הפשעים אשר נעשו תחת הברית הראשונה׃

Hebreus 9:15

אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃

Efésios 1:7

ואני ידעתי גאלי חי ואחרון על עפר יקום׃

Jó 19:25