O Sangue de Jesus

ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו׃

Números 35:33

4 אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו׃

5 ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם׃

6 שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם׃

Gênesis 9:4-6

וכמעט הכל יטהר בדם על פי התורה ואין כפרה בלי שפיכת דם׃

Hebreus 9:22

ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם אם לא תאכלו את בשר בן האדם ושתיתם את דמו אין לכם חיים בקרבכם׃

האכל את בשרי והשתה את דמי יש לו חיי עולמים ואני אקימנו ביום האחרון׃

João 6:53,54

אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃

Efésios 1:7

כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשתיכם כי הדם הוא בנפש יכפר׃

Levítico 17:11

אך אם באור נלך כאשר הוא באור הנה נתחברנו יחד ודם ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל חטא׃

1 João 1:7

ומאת ישוע המשיח העד הנאמן ובכור מן המתים ועליון למלכי ארץ לו אשר אהב אתנו ובדמו גאלנו מחטאתינו׃

Apocalipse 1:5

מדעתכם כי לא בדבר נפסד בכסף או בזהב נפדיתם מדרך הבלכם אשר הנחלתם מאת אבותיכם׃

כי אם בדם יקר של שה תמים ומום אין בו בדם המשיח׃

1 Pedro 1:18,19

והם נצחהו למען דם השה ולמען דבר עדותם ולא אהבו את נפשם עד למות׃

Apocalipse 12:11

כי דם הפרים והשעירים לא יוכל להסיר חטאים׃

Hebreus 10:4

כי זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים׃

Mateus 26:28

לכן שמרו את נפשותיכם ואת כל העדר אשר הקים אתכם רוח הקדש לפקידים בו לרעות את עדת האלהים אשר קנה לו בדם נפשו׃

Atos 20:28

אשר שמו האלהים לפנינו לכפרת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלהים׃

Romanos 3:25

ועתה בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח׃

Efésios 2:13

בעבור זאת גם ישוע למען קדש בדמו את העם ענה מחוץ לשער׃

Hebreus 13:12

ואל ישוע סרסר הברית החדשה ואל דם ההזאה המיטיב דבר מדם הבל׃

Hebreus 12:24

זה הוא אשר בא במים ובדם ישוע המשיח לא במים לבד כי אם במים ובדם והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמת׃

1 João 5:6

21 ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אלהם משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח׃

22 ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזת מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר׃

23 ועבר יהוה לנגף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח יהוה על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף׃

Êxodo 12:21-23

ועתה אשר נצדקנו בדמו מה מאד נושע בו מן הקצף׃

Romanos 5:9

כי אם דם הפרים והשעירים ואפר הפרה אשר יזה על הטמאים יקדשם לטהרת גופם׃

אף כי דם המשיח אשר הקריב את עצמו לאלהים ברוח נצחי ובלי מום יטהר לבבכם ממעשי מות לעבד את אלהים חיים׃

Hebreus 9:13,14