Santidade

אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃

Efésios 5:3

רדפו את השלום עם כל אדם ואת הקדשה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון׃

Hebreus 12:14

כי אם היו קדשים בכל דרכיכם כאשר קדוש הוא אשר קרא אתכם׃

כי על כן כתוב והייתם קדשים כי קדוש אני׃

1 Pedro 1:15,16

אשר הוא הושיענו וקראנו בקריאה קדושה לא לפי מעשינו כי אם לפי עצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם׃

2 Timóteo 1:9

דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם׃

Amós 5:14

3 כי רצון האלהים היא קדשתכם אשר תתרחקו מן הזנות׃

4 וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר׃

5 ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים׃

6 ולא יפרץ איש ויונה את אחיו בעשק כי נוקם יהוה על כל זאת כאשר כבר אמרנו והעידנו לכם׃

7 כי לא קרא אותנו האלהים לטמאה כי אם לקדשה׃

1 Tessalonicenses 4:3-7

כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה׃

Efésios 1:4

22 אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃

23 ותתחדשו ברוח שכלכם׃

24 ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃

Efésios 4:22-24

תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה׃

Provérbios 9:10

חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי׃

וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם׃

Salmos 139:23,24

ואתה קדוש יושב תהלות ישראל׃

Salmos 22:3

כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃

Filipenses 2:5

לכן היו שלמים כאשר אביכם שבשמים שלם הוא׃

Mateus 5:48

מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר׃

Provérbios 20:25

הלא ידעתם כי היכל אלהים אתם ורוח אלהים שכן בקרבכם׃

1 Coríntios 3:16

והייתם לי קדשים כי קדוש אני יהוה ואבדל אתכם מן העמים להיות לי׃

Levítico 20:26

והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני יהוה׃

Ezequiel 38:23

לכן חביבי בהיות לנו ההבטחות האלה נטהרה את עצמנו מכל טמאת בשר ורוח להשלים קדשתנו ביראת אלהים׃

2 Coríntios 7:1

קדש אתם באמתך דברך אמת הוא׃

João 17:17

ואין איש מדליק נר אשר יכסה אותו בכלי או ישימהו תחת המטה כי אם על המנורה יעלהו למען יראו כל באי הבית את האור׃

Lucas 8:16

במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃

Salmos 119:9

אכן עתה בהיותכם משחררים מידי החטא ומשעבדים לאלהים יש לכם פריכם לקדשה ואחריתו חיי עולם׃

Romanos 6:22

לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃

Salmos 103:1

והתקדשתם והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם׃

Levítico 20:7

ואני מזהיר אתכם אחי לשום פניכם בעשי מחלקות ומכשולים לנגד הלקח אשר למדתם וסורו מהם׃

Romanos 16:17

אל קהלת אלהים אשר בקורנתוס אל המקדשים במשיח ישוע הקרואים להיות קדשים עם כל הקראים בשם אדנינו ישוע המשיח בכל מקום שלהם ושלנו׃

1 Coríntios 1:2

21 וגם אתם אשר הייתם מלפנים מוזרים ואיבים בנטות לבבכם אחרי המעשים הרעים׃

22 עתה רצה אתכם בגוף בשרו על ידי מותו להעמידכם לפניו קדשים ובלי מום ודפי׃

23 אם תעמדו מיסדים ונכונים באמונה ולא תזועו מתוחלת הבשורה אשר שמעתם ואשר נשמעה לכל הנברא תחת השמים ואני פולוס הייתי לה למשרת׃

Colossenses 1:21-23

שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו׃

אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו׃

Salmos 68:4,5

כדרך בני אדם אני מדבר מפני רפיון בשרכם כי כאשר לפנים הכינותם את אבריכם לעבודת החטאה והרשע להרשיע כן עתה הכינו את אבריכם לעבודת הצדקה להתקדש׃

Romanos 6:19

אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃

1 Samuel 2:2

וקדשתי את שמי הגדול המחלל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים כי אני יהוה נאם אדני יהוה בהקדשי בכם לעיניהם׃

Ezequiel 36:23

ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃

Romanos 12:1

כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃

Isaías 57:15

1 לכן אם יש תוכחה במשיח אם תנחומות האהבה אם התחברות הרוח אם רחמים וחמלה׃

2 השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃

3 ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃

4 כל אחד אל ידאג לאשר לו לבדו כי אם גם לאשר לחברו׃

5 כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃

6 אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃

7 כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃

8 וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃

9 על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃

10 למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃

11 וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃

12 לכן חביבי כאשר שמעתם לי בכל עת כן לא לבד בהיותי עמכם כי עוד יתר עתה אשר אני רחוק מכם תיגעו בתשועת נפשתיכם ביראה וברעדה׃

13 כי האלהים הוא הפעל בכם גם לחפץ גם לפעל כפי רצונו׃

14 עשו כל דבר בלא תלנות ובלא מזמות׃

15 למען תהיו נקיים וטהורים בני אלהים לא מום בם בתוך דור עקש ופתלתל אשר תאירו ביניהם כמאורת בעולם׃

16 מחזיקים בדבר החיים לתהלה לי ביום המשיח אשר לא לחנם רצתי ולא לריק יגעתי׃

17 אבל אם גם אסך על זבח אמונתכם ועבודתה הנני שמח וגם שש עם כלכם׃

18 וככה שמחו אף אתם ושישו עמדי׃

19 וקויתי בישוע אדנינו לשלח במהרה אליכם את טימותיוס למען תנוח דעתי בהודע לי דבר מעמדכם׃

20 כי זולתו אין אתי איש כלבבי אשר בלב שלם ידאג לכם׃

21 כי כלם את אשר להם ידרשו ולא את אשר לישוע המשיח׃

22 ואותו ידעתם כי בחון הוא אשר כבן העבד את אביו כן היה אתי בעבודת הבשורה׃

23 ואתו אקוה לשלח אליכם מהר כאשר אראה מה יהיה לי׃

24 ובטחתי באדנינו אשר גם אנכי אבוא אליכם במהרה׃

25 ואחשב מן הצרך לשלח אליכם את אפפרודיטוס אחי ועזרי וחברי בצבא והוא שליחכם ומשרתי בצרכי׃

26 יען היותו נכסף לכלכם ונעצב מאד על אשר שמעתם כי חלה׃

27 אמנם חלה חלה וגם נטה למות אבל האלהים רחם עליו ולא עליו בלבד כי גם עלי רחם שלא יבוא עלי יגון על יגון׃

28 לכן מהרתי לשלחו אליכם למען תראהו ותשובו לשמוח וגם ימעט יגוני׃

29 על כן קבלהו באדנינו בכל שמחה והוקירוט אנשים כמהו׃

30 כי בעבור מעשה המשיח הגיע עד מות ותקל נפשו בעיניו למען ימלא את אשר חסרתם בשרתכם אותי׃

Filipenses 2