Saúde

אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃

רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך׃

Provérbios 3:7,8

והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל׃

Eclesiastes 11:10

רפאו את החולים טהרו את המצרעים הקימו את המתים ואת השדים גרשו חנם לקחתם חנם תתנו׃

Mateus 10:8

חביבי חפצי הוא כי ייטב לך בכל דבר ותחזק כאשר טוב לך בנפשך׃

3 João 1:2

ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך׃

Êxodo 23:25

כי הרגל הגוף יועיל מעט אבל החסידות תועיל לכל דבר ויש לה הבטחת חיי העולם הזה והעולם הבא׃

1 Timóteo 4:8

או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃

כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃

1 Coríntios 6:19,20

וישמע זאת ישוע ויאמר אליהם החזקים אינם צריכים לרפא כי אם החולים׃

Mateus 9:12

צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם׃

Provérbios 16:24

תוחלת ממשכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה׃

Provérbios 13:12

הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃

Salmos 147:3

לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם׃

Provérbios 17:22