Seguir

חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך׃

Salmos 119:60

אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון׃

Deuteronômio 13:4

בזאת נכבד אבי בעשותכם פרי לרב והייתם לי לתלמידים׃

João 15:8

החפץ לשרתני ילך אחרי ובאשר אהיה שם יהיה גם משרתי ואיש אשר ישרתני אתו יכבד אבי׃

João 12:26

בזאת ידעו כלם כי תלמידי אתם בהיות אהבה ביניכם׃

João 13:35

בכל הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון׃

Deuteronômio 5:33

שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃

Salmos 128:1

ככה גם האמונה אם אין בה מעשים מתה היא בעצמה׃

Tiago 2:17

ואלהי השלום אשר בדם ברית עולם העלה מן המתים את רעה הצאן הגדול את ישוע אדנינו׃

הוא ישלימכם בכל מעשה טוב לעשות רצונו בפעלו בכם את הרצוי לפניו ביד ישוע המשיח אשר לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

Hebreus 13:20,21

ויסף ישוע וידבר אליהם לאמר אני אור העולם כל ההלך אחרי לא יתהלך בחשכה כי אור החיים יהיה לו׃

João 8:12

כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃

Efésios 2:10

ויאמר ישוע אל היהודים המאמינים בו אם תעמדו בדברי באמת תלמידי אתם׃

וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃

João 8:31,32

אל תט ימין ושמאול הסר רגלך מרע׃

Provérbios 4:27

ויקרא אל העם ואל תלמידיו ויאמר אליהם החפץ ללכת אחרי יכחש בנפשו וישא את צלבו וילך אחרי׃

Marcos 8:34

ויאמר ישוע אליו אם חפצך להיות שלם לך מכר את רכשך ותן לעניים והיה לך אוצר בשמים ושוב הלם ולך אחרי׃

Mateus 19:21

כי לזאת נקראתם כי גם המשיח ענה בעבורכם והשאיר לכם מופת ללכת בעקבותיו׃

1 Pedro 2:21

ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת׃

Deuteronômio 31:8

פעמי הכן באמרתך ואל תשלט בי כל און׃

Salmos 119:133

מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ׃

Salmos 37:23

והאדון הוא יישר את לבבכם לאהבת האלהים ולסבלנות המשיח׃

2 Tessalonicenses 3:5

ואם רע בעיניכם לעבד את יהוה בחרו לכם היום את מי תעבדון אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר ואם את אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את יהוה׃

Josué 24:15

אם נחיה ברוח נתהלכה גם ברוח׃

Gálatas 5:25

ואשר לא יקח את צלבו והלך אחרי איננו כדי לי׃

Mateus 10:38

וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃

Colossenses 3:17

לכן לכו בדרך האלהים כבנים חביבים׃

Efésios 5:1