A Segunda Vinda de Cristo

ועתה בנים עמדו בו למען יאמץ לבנו בהראותו ולא נבוש מפניו בבואו׃

1 João 2:28

והוא אלהי השלום יקדש אתכם קדשה שלמה וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר תמים בבוא אדנינו ישוע המשיח׃

1 Tessalonicenses 5:23

23 וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃

24 כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו׃

25 הנה מראש הגדתי לכם׃

Mateus 24:23-25

ואז יראו את בן האדם בא בענן בגבורה ובכבוד רב׃

Lucas 21:27

כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהיתה מראשית העולם עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃

ולולא נקצרו הימים ההם לא יושע כל בשר אך למען הבחירים יקצרו הימים ההם׃

Mateus 24:21,22

11 כי הופיע חסד אלהים להושיע את כל בני האדם׃

12 וליסר אתנו אשר נתעב הרשע ותאות העולם ונחיה בעולם הזה בצניעות ובצדק ובחסידות׃

13 ונחכה לתקוה המאשרת ולהופעת כבוד אלהינו הגדול ומושיענו ישוע המשיח׃

14 אשר נתן את נפשו בעדנו לגאלנו מכל עול ולטהר לו עם סגלה הזריז במעשים טובים׃

Tito 2:11-14

עד כי לא חסרתם כל מתן החסד והנכם מחכים להתגלות אדנינו ישוע המשיח׃

אשר גם יקים אתכם ער עת קץ להיות נקיים ביום אדנינו ישוע המשיח׃

1 Coríntios 1:7,8

המעיד את אלה אמר אמנם כן אני בא מהר אמן באה נא האדון ישוע׃

Apocalipse 22:20

לכן היו נכונים גם אתם כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם׃

Mateus 24:44

25 והיו אתות בשמש ובירח ובכוכבים ועל הארץ מצוקה לגוים ומבוכה מהמית הים ודכיו׃

26 וימוגו בני האדם מאימה ומחרדת הבאות על כל הארץ כי כחות השמים יתמוטטו׃

27 ואז יראו את בן האדם בא בענן בגבורה ובכבוד רב׃

28 וכאשר תחל להיות זאת התעודדו ושאו ראשיכם כי קרובה גאלתכם לבוא׃

Lucas 21:25-28

1 אל יבהל לבבכם האמינו באלהים ובי האמינו׃

2 בבית אבי מעונות רבות ואם לא כן הוא כי עתה הגדתי לכם הנני הלך להכין מקום לכם׃

3 והיה כי הלכתי והכינותי לכם מקום שוב אשוב ולקחתי אתכם אלי למען באשר אהיה שם תהיו גם אתם׃

João 14:1-3

ותקרא בשורת המלכות הזאת בתבל כלה לעדות לכל הגוים ואחר יבוא הקץ׃

Mateus 24:14

והנני בא מהר ושכרי אתי לשלם לכל איש כמעשהו׃

Apocalipse 22:12

34 רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃

35 כי כמו פח יבוא על כל הישבים על פני כל הארץ׃

36 לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃

Lucas 21:34-36

הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃

1 Pedro 4:7

למדו נא את משל התאנה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ׃

כן גם אתם בראותכם את כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח׃

Mateus 24:32,33

29 ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃

30 אז אות בן האדם יראה בשמים וספדו כל משפחות הארץ וראו את בן האדם בא עם ענני השמים בגבורה וכבוד רב׃

31 וישלח את מלאכיו בקול שופר גדול ויקבצו את בחיריו מארבע הרוחות למקצה השמים ועד קצה השמים׃

Mateus 24:29-31

ואח ימסר את אחיו למות ואב את בנו וקמו בנים באבותם והמיתו אותם׃

והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃

Marcos 13:12,13

כי עתיד בן האדם לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו ואז ישלם לכל איש כמעשהו׃

Mateus 16:27

לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃

Mateus 24:42

16 כי הוא האדון ירד מן השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח׃

17 אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח אתם יחדו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון׃

18 לכן נחמו זה את זה בדברים האלה׃

1 Tessalonicenses 4:16-18

השמרו לכם מנביאי השקר הבאים אליכם בלבוש כבשים ובקרבם זאבים טרפים המה׃

Mateus 7:15

ומפני אשר ירבה הרשע תפוג אהבת רבים׃

והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃

Mateus 24:12,13

אני האלף ואני התו ראש וסוף נאם יהוה אלהים ההוה והיה ויבוא אלהי צבאות׃

Apocalipse 1:8

אלה ראשית החבלים ואתם השמרו בנפשתיכם כי ימסרו אתכם לסנהדריות והכיתם בבתי כנסיות ולפני משלים ומלכים תובאו למעני לעדות להם׃

והבשורה צריכה להקרא בראשנה לכל הגוים׃

Marcos 13:9,10

9 אז ימסרו אתכם לעני והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל הגוים למען שמי׃

10 ואז יכשלו רבים ומסרו איש את רעהו ושנאו איש את אחיו׃

11 ונביאי שקר רבים יקומו והתעו רבים׃

Mateus 24:9-11

3 וישב על הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא אות בואך ואות קץ העולם׃

4 ויען ישוע ויאמר להם ראו פן יתעה אתכם איש׃

5 כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא המשיח והתעו רבים׃

6 ואתם עתידים לשמע מלחמות ושמעות מלחמה ראו פן תבהלו כי היו תהיה כל זאת אך עדן אין הקץ׃

Mateus 24:3-6

ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃

Filipenses 1:6

ויאמרו אתם אנשי הגליל מה תעמדו פה ועיניכם השמימה ישוע זה אשר לקח מאתכם השמימה כן בוא יבוא כאשר ראיתם אתו עלה השמימה׃

Atos 1:11

והיה רעש גדול כה וכה ורעב ודבר וגם מוראים ואתות גדלות מן השמים׃

Lucas 21:11

23 וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃

24 כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו׃

25 הנה מראש הגדתי לכם׃

26 לכן כי יאמרו אליכם הנו במדבר אל תצאו הנו בחדרים אל תאמינו׃

Mateus 24:23-26

וזאת האחת אל תעלם מכם אהובים כי יום אחד כאלף שנים בעיני יהוה ואלף שנים כיום אחד׃

2 Pedro 3:8

ולא תעצבו את רוח הקדש של אלהים אשר נחתמתם בו אל יום הגאלה׃

Efésios 4:30

הנני בא מהרה החזק באשר לך למען לא יקח איש את נזרך׃

Apocalipse 3:11

כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעש כה וכה והיה רעב ומהומה׃

Marcos 13:8

כן הקרב המשיח פעם אחת למען שאת חטאי רבים ופעם שנית יראה בלי חטא לישועה למחכים לו׃

Hebreus 9:28

ואז יראו את בן האדם בא בעננים בגבורה רבה ובכבוד׃

ואז ישלח את מלאכיו ויקבץ את בחיריו מארבע הרוחות מקצה הארץ עד קצה השמים׃

Marcos 13:26,27

ויביטו אחריו השמימה בעברו והנה שני אנשים לבושי בדים נצבים עליהם׃

ויאמרו אתם אנשי הגליל מה תעמדו פה ועיניכם השמימה ישוע זה אשר לקח מאתכם השמימה כן בוא יבוא כאשר ראיתם אתו עלה השמימה׃

Atos 1:10,11

ונתבוננה זה על זה לעורר אתנו לאהבה ולמעשים טובים׃

ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום׃

Hebreus 10:24,25