O Senhor é o Meu Pastor

2 ואשר יבוא דרך השער הוא רעה הצאן׃

3 לו יפתח שמר הסף והצאן את קלו תשמענה והוא לצאנו בשם יקרא ויוציאם׃

4 ואחרי הוציאו את צאנו הוא יעבר לפניהן והצאן הלכות אחריו כי ידעו את קולו׃

João 10:2-4

מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃

Salmos 23:1

1 מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃

2 בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני׃

3 נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו׃

Salmos 23:1-3

הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם׃

Salmos 28:9

אשר בחברתו נרפא לכם כי הייתם כצאן אבדות ועתה שבתם אל הרעה פקיד נפשתיכם׃

1 Pedro 2:25

14 אני הרעה הטוב וידעתי את אשר לי ונודעתי לאשר לי׃

15 כאשר האב ידעני ואני ידעתי את האב ואת נפשי אתן בעד הצאן׃

16 וצאן אחרות יש לי אשר אינן מן המכלה הזאת ועלי לנהל גם אתן ותשמענה קולי והיה עדר אחד ורעה אחד׃

João 10:14-16

הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו׃

כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל׃

Isaías 40:10,11

אנכי הוא הרעה הטוב הרעה הטוב יתן את נפשו בעד צאנו׃

João 10:11

והיה בהגלות שר הרעים תשאו עטרת הכבוד אשר לא תבל׃

1 Pedro 5:4