Separação

ועל דבר הישנים אחי לא נכחד מכם דבר למען לא תעצבו כאחרים אשר אין להם תקוה׃

1 Tessalonicenses 4:13

גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃

Salmos 23:4

קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע׃

Salmos 34:18

אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו׃

וגם אנכי השאלתהו ליהוה כל הימים אשר היה הוא שאול ליהוה וישתחו שם ליהוה׃

1 Samuel 1:27,28

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃

Cânticos 8:7

הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃

Salmos 147:3

והמצפה אשר אמר יצף יהוה ביני ובינך כי נסתר איש מרעהו׃

Gênesis 31:49

כי אחשב אשר ענויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להגלות עלינו׃

Romanos 8:18

המנחם אתנו בכל לחצנו עד שנוכל לנחם הנלחצים בכל לחץ בנחמה אשר אנחנו מנחמים בה מאת האלהים׃

2 Coríntios 1:4

לא אעזבכם יתומים אבואה אליכם׃

João 14:18

כי צריכים אתם לסבלנות למען תעשו רצון אלהים ונשאתם את ההבטחה׃

Hebreus 10:36

אך היתרנות האלה כלן חשבתי לי לחסרנות למען המשיח׃

וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃

Filipenses 3:7,8

כי אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני׃

Salmos 27:10

למען תמצא אמונתכם המזקקה יקרה הרבה מן הזהב האבד הצרוף באש לתהלה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח׃

1 Pedro 1:7