Ser de Confiança

כי ישר דבר יהוה וכל מעשהו באמונה׃

Salmos 33:4

כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש׃

אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה׃

Efésios 4:15,16

והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃

Mateus 10:22

מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו׃

Mateus 24:45

אל תירא את אשר עליך לסבל הנה עתיד המלשין להשליך מכם לבית המשמר למען תנסו והייתם בצרה עשרת ימים היה נאמן עד מות ואתנה לך עטרת החיים׃

Apocalipse 2:10