Sexo

18 נוסו מן הזנות כל חטא אשר יעשה אותו האדם מחוץ לגופו הוא והזונה חטא בעצם גופו׃

19 או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃

20 כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃

1 Coríntios 6:18-20

אך אם לא יוכלו להנזר יתחברו בנשואין כי טוב להתחבר בנשואין מהיות בער בתאוה׃

1 Coríntios 7:9

האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחלל את הזנים ואת המנאפים ידין אלהים׃

Hebreus 13:4

3 כי רצון האלהים היא קדשתכם אשר תתרחקו מן הזנות׃

4 וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר׃

5 ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים׃

1 Tessalonicenses 4:3-5

לא תנאף׃

Êxodo 20:14

יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך׃

אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד׃

Provérbios 5:18,19

האיש יקים חובת העונה לאשתו וכמו כן האשה לבעלה׃

האשה איננה שלטת על גופה כי אם בעלה וכמו כן גם האיש איננו שלט על גופו כי אם אשתו׃

1 Coríntios 7:3,4

וכמו ביום נתהלכה בצניעות לא בזוללות ובשכרון ולא בבעילות ועשות זמה ולא במריבה וקנאה׃

Romanos 13:13

15 הלא ידעתם כי גופתיכם אברי המשיח הנה הכי אקח את אברי המשיח ואעשה אתם לאברי זונה חלילה׃

16 או הלא ידעתם כי הדבק בזונה גוף אחד הוא עמה כי הכתוב אמר והיו שניהם לבשר אחד׃

17 אבל הדבק באדון רוח אחד הוא עמו׃

1 Coríntios 6:15-17

4 ויען ויאמר אליהם הלא קראתם כי עשה בראשית זכר ונקבה עשה אתם׃

5 ואמר על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃

6 אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃

Mateus 19:4-6

אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃

Efésios 5:3

אבל אני אמר לכם כל אשר יביט באשה לחמד אותה נאף נאפה בלבו׃

Mateus 5:28

6 איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה׃

7 ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה׃

8 ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא׃

9 ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן׃

10 ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה׃

11 ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה׃

12 ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך הוא׃

13 ערות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך הוא׃

14 ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דדתך הוא׃

15 ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה׃

16 ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא׃

17 ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה הוא׃

18 ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה׃

19 ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה׃

20 ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה׃

21 ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה׃

22 ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא׃

23 ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא׃

Levítico 18:6-23

ולא אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגד׃

Malaquias 2:15

ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃

ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ׃

Gênesis 1:27,28

על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃

Gênesis 2:24

22 ובאמרם חכמים אנחנו היו לכסילים׃

23 וימירו את כבוד האלהים אשר איננו נפסד בדמות צלם אדם הנפסד צלם כל עוף והולך על ארבע ורמש האדמה׃

24 על כן גם נתנם האלהים לטמאה בתאות לבם לנבל גויותיהם איש את רעהו׃

25 אשר המירו אמת האלהים בכזב ויכבדו ויעבדו את הבריה תחת בראה המברך לעולמים אמן׃

26 בעבור זאת נתנם האלהים לתאות בושה כי נשיהם החליפו את התשמיש כדרכן בשלא כדרכן׃

27 וכן גם הזכרים עזבו את תשמיש האשה כדרכה ויחמו זה בזה בתשוקתם ויעשו תועבה זכר עם זכר ויקחו שכר משובתם הראוי להם בעצם גופם׃

Romanos 1:22-27