Superação

ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת׃

Deuteronômio 1:21

ויצילני האדון מכל מעשה רע ויושיעני אל מלכותו שבשמים לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

2 Timóteo 4:18

אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃

2 Tessalonicenses 3:3

לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃

Mateus 11:28

את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃

João 16:33

אל נא יכבשך הרע כבוש אתה את הרע בטוב׃

Romanos 12:21

והם נצחהו למען דם השה ולמען דבר עדותם ולא אהבו את נפשם עד למות׃

Apocalipse 12:11

]74-64[ ויאמר אליהם למה תישנו קומו והתפללו אשר לא תבאו לידי נסיונ, עודנו מדבר והנה המון ואחד משנים העשר הנקרא יהודה הלך לפניהם ויקרב אל ישוע לנשק לו׃

Lucas 22:46

רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃

Hebreus 13:5

אבל תודות לאלהים אשר נתן לנו הנצחון על ידי אדנינו ישוע המשיח׃

1 Coríntios 15:57

כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃

Lucas 1:37

יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃

Isaías 26:3

אתם הבנים הנכם מאלהים ונצחתם אתם כי אשר בכם גדול הוא מאשר בעולם׃

1 João 4:4

והעשה חטא מן השטן הוא כי השטן חטא מראש לזאת נגלה בן האלהים להפר את פעלות השטן׃

1 João 3:8

גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות׃

Zacarias 9:9

והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃

João 1:5

8 התעוררו שקדו כי מריבכם השטן משוטט כאריה שאג ומבקש את אשר יבלע׃

9 ועמדתם נגדו חזקים באמונה ודעו כי ענוים כאלה באו גם על אחיכם אשר בעולם׃

10 ואלהי כל החסד אשר קראנו לכבודו הנצחי במשיח ישוע אחרי ענותכם מעט הוא ישלים ויחזק ויגבר וייסד אתכם׃

1 Pedro 5:8-10

רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם׃

גם לא תתנו מקום לשטן׃

Efésios 4:26,27

אבל בכל אלה גברנו מאד על ידי האהב אתנו׃

Romanos 8:37

המנצח אתננו לשבת אתי על כסאי כאשר נצחתי גם אנכי ואשב את אבי על כסאו׃

Apocalipse 3:21

התבוננו אליו אשר נשא כלמת חטאים גדולה כזאת למען לא תיעפו ולא תיגעו בנפשותיכם׃

Hebreus 12:3

ואיש אשר תסלחו לו אסלח לו גם אני כי גם אנכי אם סלחתי דבר סלחתי לו למענכם בפני המשיח׃

פן יונה אתנו השטן כי לא נעלמו מאתנו מזמותיו׃

2 Coríntios 2:10,11

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:13

ויבא אל המקום ויאמר אליהם התפללו לבלתי בוא לידי נסיון׃

Lucas 22:40

לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

Salmos 27:1

עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃

1 Coríntios 10:13

ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי׃

Salmos 3:3

22 אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃

23 ותתחדשו ברוח שכלכם׃

24 ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃

Efésios 4:22-24

הלחם המלחמה הטובה של האמונה ואחז חיי עולמים אשר נקראת להם והודית הודאה יפה בפני עדים רבים׃

1 Timóteo 6:12

לכן גם אנחנו אשר ענן עדים רב כזה סבב אתנו נשליכה ממנו כל טרח והחטא המקיף עלינו ונרוצה בתוחלת את המרוצה הערוכה לפנינו׃

Hebreus 12:1

כי באשר הוא בעצמו ענה ונתנסה יכל לעזר את המנסים׃

Hebreus 2:18

אבל תודות לאלהים הנתן לנו בכל עת נצחון במשיח ומפיץ על ידינו את ריח דעתו בכל מקום׃

2 Coríntios 2:14

אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון׃

1 Timóteo 6:9

הנה השלטתי אתכם לדרך על נחשים ועקרבים ועל כל גבורת האיב וכל דבר לא יזיק לכם׃

Lucas 10:19

10 סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃

11 לבשו כלי נשק אלהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן׃

12 כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים׃

13 על כן אחזו בכלי נשק אלהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד׃

14 עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלבשים בשריון הצדק׃

15 ורגליכם מנעלות להיותכם מוכנים לבשורת השלום׃

16 ועל כל אלה תפשו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את חצי הרשע הבערים׃

17 וקחו את כובע הישועה וחרב הרוח שהיא דבר האלהים׃

Efésios 6:10-17

12 אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃

13 אל יאמר המנסה האלהים נסני כי האלהים איננו מנסה ברע והוא לא ינסה איש׃

14 כי אם ינסה כל איש בתאות נפשו אשר תסיתהו ותפתהו׃

15 ואחרי כן הרתה התאות ותלד חטא והחטא כי נשלם יוליד את המות׃

Tiago 1:12-15

מי יפרידנו מאהבת המשיח הצרה או מצוקה או משטמה או רעב אם עריה או סכנה או חרב׃

Romanos 8:35

והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם׃

Romanos 8:28

אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא׃

ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה׃

Salmos 118:25,26

כי כל הנולד מאת האלהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם׃

1 João 5:4

3 כי זאת אהבת אלהים היא אשר נשמר את מצותיו ומצותיו אינן כבדות׃

4 כי כל הנולד מאת האלהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם׃

5 מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלהים׃

1 João 5:3-5

לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃

קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃

Tiago 4:7,8

המנצח ילבש בגדים לבנים ולא אמחה את שמו מספר החיים ואודה שמו לפני אבי ולפני מלאכיו׃

Apocalipse 3:5

כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם׃

Deuteronômio 20:4

6 כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני׃

7 כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות׃

8 באלהים הללנו כל היום ושמך לעולם נודה סלה׃

Salmos 44:6-8

שקדו והתפללו פן תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר רפה׃

Marcos 14:38

התעוררו שקדו כי מריבכם השטן משוטט כאריה שאג ומבקש את אשר יבלע׃

1 Pedro 5:8

הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃

Tiago 4:10

12 הנני כתב אליכם הבנים יען כי נסלחו לכם חטאתיכם למען שמו׃

13 כתב אני אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתב אני אליכם הבחורים יען כי התגברתם על הרע כתב אני אליכם הילדים יען כי הכרתם את האב׃

14 כתבתי אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתבתי אליכם הבחורים יען כי חזקתם ודבר האלהים שכן בקרבכם והתגברתם על הרע׃

15 אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד אם יאהב איש את החלד אין בו אהבת האב׃

1 João 2:12-15

מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלהים׃

1 João 5:5

15 הלא ידעתם כי גופתיכם אברי המשיח הנה הכי אקח את אברי המשיח ואעשה אתם לאברי זונה חלילה׃

16 או הלא ידעתם כי הדבק בזונה גוף אחד הוא עמה כי הכתוב אמר והיו שניהם לבשר אחד׃

17 אבל הדבק באדון רוח אחד הוא עמו׃

18 נוסו מן הזנות כל חטא אשר יעשה אותו האדם מחוץ לגופו הוא והזונה חטא בעצם גופו׃

19 או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃

20 כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃

1 Coríntios 6:15-20

והנני אמר התהלכו ברוח ולא תמלאו את תאות הבשר׃

כי הבשר מתאוה הפך מן הרוח והרוח הפך מן הבשר ושניהם מתקוממים זה לזה עד שלא תוכלו לעשות את אשר תחפצו׃

Gálatas 5:16,17