Temor do Senhor

טעמו וראו כי טוב יהוה אשרי הגבר יחסה בו׃

יראו את יהוה קדשיו כי אין מחסור ליראיו׃

Salmos 34:8,9

עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃

Provérbios 22:4

לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה׃

Levítico 19:14

ואני אמר לכם ידידי אל תיראו מן הממיתים את הגוף ואחרי זאת אין לאל ידם לעשות עוד דבר׃

אבל אורה אתכם את אשר תיראו יראו את אשר יש לו שלטן אחרי המיתו להשליך אל גיהנם הן אני אמר לכם אותו תיראון׃

Lucas 12:4,5

אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון׃

Deuteronômio 13:4

יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה׃

Provérbios 10:27

11 לכו בנים שמעו לי יראת יהוה אלמדכם׃

12 מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב׃

13 נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃

14 סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃

Salmos 34:11-14

עבדו את יהוה ביראה וגילו ברעדה׃

Salmos 2:11

בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃

Provérbios 16:6

ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד׃

Salmos 111:10

יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה׃

Provérbios 15:33

ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני יהוה אלהיכם׃

Levítico 25:17

יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות׃

Provérbios 14:27

9 יראת יהוה טהורה עומדת לעד משפטי יהוה אמת צדקו יחדו׃

10 הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃

11 גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב׃

Salmos 19:9-11

ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃

Jó 28:28

אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה׃

Provérbios 28:14

תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה׃

Provérbios 9:10

ועתה יהי פחד יהוה עליכם שמרו ועשו כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד׃

2 Crônicas 19:7

וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך׃

אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך׃

Levítico 25:35,36

ושמרת את מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו׃

Deuteronômio 8:6