Temor dos Homens

בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו׃

אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח׃

Salmos 27:2,3

ואני אמר לכם ידידי אל תיראו מן הממיתים את הגוף ואחרי זאת אין לאל ידם לעשות עוד דבר׃

אבל אורה אתכם את אשר תיראו יראו את אשר יש לו שלטן אחרי המיתו להשליך אל גיהנם הן אני אמר לכם אותו תיראון׃

Lucas 12:4,5

ואל תיראי מן ההרגים את הגוף ואת הנפש לא יוכלו להרג אך תיראו את אשר יוכל לאבד גם את הנפש גם את הגוף בגיהנם׃

Mateus 10:28

לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

Salmos 27:1

על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃

Hebreus 13:6

יהוה לי לא אירא מה יעשה לי אדם׃

Salmos 118:6

ואתה בן אדם אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושב מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת כי בית מרי המה׃

Ezequiel 2:6

לא תיראום כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם׃

Deuteronômio 3:22

יום אירא אני אליך אבטח׃

באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃

Salmos 56:3,4