Sobre ter filhos

חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה׃

Provérbios 22:6

ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם׃

ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

Deuteronômio 11:18,19

בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך׃

Jeremias 1:5

יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך׃

Provérbios 29:17

13 כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

15 לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃

Salmos 139:13-15

ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ׃

Gênesis 1:28

והוא ישוע אמר הניחו לילדים ואל תמנעום מבוא אלי כי לאלה מלכות השמים׃

Mateus 19:14

3 הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃

4 כחצים ביד גבור כן בני הנעורים׃

5 אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער׃

Salmos 127:3-5

מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃

Salmos 8:2

האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃

Colossenses 3:21

מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה׃

Salmos 113:9