Todo Poderoso

לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃

Salmos 24:1

והעשר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל׃

1 Crônicas 29:12

ויאמר אבא אבי הכל תוכל העבר נא מעלי את הכוס הזאת אך לא את אשר אני רוצה כי אם את אשר אתה׃

Marcos 14:36

אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃

Jeremias 32:17

יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם׃

1 Samuel 2:7

אני האלף ואני התו ראש וסוף נאם יהוה אלהים ההוה והיה ויבוא אלהי צבאות׃

Apocalipse 1:8

גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר׃

Salmos 145:3

סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃

Efésios 6:10

הוא גלא עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהירא עמה שרא׃

Daniel 2:22

ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה והורדתי הגשם בעתו גשמי ברכה יהיו׃

Ezequiel 34:26

כי מהותו הנעלמה היא כחו הנצחי ואלהותו מעת נברא העולם תודע במעשים ותראה לבלתי היות להם להתנצל׃

Romanos 1:20

יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה׃

Salmos 80:19

כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה׃

Salmos 139:4

הנה אני יהוה אלהי כל בשר הממני יפלא כל דבר׃

Jeremias 32:27

לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש׃

1 Crônicas 29:11

ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃

אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃

Salmos 91:1,2

ובטוח אנכי כי לא המות ולא החיים לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא ההוה ולא העתיד׃

לא הרוח ולא העמק ולא כל בריה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלהים אשר היא במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 8:38,39

כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃

Lucas 1:37

ולמלך עולמים לאלהים הקים לעד והנעלם מעין והחכם לבדו לו הכבוד וההדר לעולמי עולמים אמן׃

1 Timóteo 1:17

אתם הבנים הנכם מאלהים ונצחתם אתם כי אשר בכם גדול הוא מאשר בעולם׃

1 João 4:4