Trabalhar para Deus

כי כלנו עתידים להראות לפני כסא דין המשיח למען יקבל איש ואיש כפי פעלו בחיי גופו אם טוב ואם רע׃

2 Coríntios 5:10

12 לכן חביבי כאשר שמעתם לי בכל עת כן לא לבד בהיותי עמכם כי עוד יתר עתה אשר אני רחוק מכם תיגעו בתשועת נפשתיכם ביראה וברעדה׃

13 כי האלהים הוא הפעל בכם גם לחפץ גם לפעל כפי רצונו׃

14 עשו כל דבר בלא תלנות ובלא מזמות׃

15 למען תהיו נקיים וטהורים בני אלהים לא מום בם בתוך דור עקש ופתלתל אשר תאירו ביניהם כמאורת בעולם׃

16 מחזיקים בדבר החיים לתהלה לי ביום המשיח אשר לא לחנם רצתי ולא לריק יגעתי׃

Filipenses 2:12-16

ואלהים יכל להשפיע עליכם כל חסד עד כי יהיה לכם בכל עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל מעשה טוב׃

2 Coríntios 9:8

ותשתדלו לשבת בנחת ותעשו איש מלאכתו בעמל ידיכם כאשר צוינו אתכם׃

למען תתנהגו כהגן עם אשר בחוץ ולא תצטרכו לאדם׃

1 Tessalonicenses 4:11,12

לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש׃

Mateus 28:19

כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃

Efésios 2:10

ומדעתנו כי לא יצדק אדם מתוך מעשי התורה כי אם באמונת ישוע המשיח גם אנחנו האמנו במשיח ישוע למען נצדק מאמונת המשיח ולא ממעשי התורה כי ממעשי התורה לא יצדק כל בשר׃

Gálatas 2:16

המאמין ונטבל הוא יושע ואשר לא יאמין יאשם׃

Marcos 16:16

כי עזרי אל אנחנו ואתם שדה אלהים ובנין אלהים אתם׃

1 Coríntios 3:9

כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃

וידעתם כי תקבלו מאת יהוה גמול הירשה כי את אדנינו המשיח עבדים אתם׃

Colossenses 3:23,24

והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃

Tiago 1:22

היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת׃

2 Timóteo 2:15