Trabalho

10 כי גם בהיותנו אצלכם צוינו אתכם לאמר מי שלא ירצה לעבד גם אכול לא יאכל׃

11 כי שמענו שיש בכם אנשים המעקשים את דרכיהם ואינם עבדים מאומה ומבלים ימיהם בהבלים׃

12 ואנשים כאלה נצוה אותם ונבקש מהם באדנינו ישוע המשיח לעבד בנחת למען יאכלו את לחמם׃

2 Tessalonicenses 3:10-12

לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד אלהים׃

1 Coríntios 10:31

כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃

Colossenses 3:23

6 לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם׃

7 אשר אין לה קצין שטר ומשל׃

8 תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה׃

9 עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך׃

10 מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב׃

11 ובא כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן׃

Provérbios 6:6-11

גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית׃

Provérbios 18:9

בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור׃

Provérbios 14:23

וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃

Colossenses 3:17

אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי יעשה גם הוא את המעשים אשר אנכי עשה וגדלות מאלה יעשה כי אני הולך אל אבי׃

João 14:12

יד חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס׃

Provérbios 12:24

וכל דבריכם יעשו באהבה׃

1 Coríntios 16:14

ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו׃

וגם כל האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל עמלו מתת אלהים היא׃

Eclesiastes 3:12,13

עשו כל דבר בלא תלנות ובלא מזמות׃

למען תהיו נקיים וטהורים בני אלהים לא מום בם בתוך דור עקש ופתלתל אשר תאירו ביניהם כמאורת בעולם׃

Filipenses 2:14,15

ראש עשה כף רמיה ויד חרוצים תעשיר׃

Provérbios 10:4

ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה׃

Provérbios 10:22

היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת׃

2 Timóteo 2:15

גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך׃

Provérbios 16:3

ואלהים יכל להשפיע עליכם כל חסד עד כי יהיה לכם בכל עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל מעשה טוב׃

2 Coríntios 9:8

טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם׃

Eclesiastes 4:9

אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך שבע לחם׃

Provérbios 20:13

גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עשר ונכסים והשליטו לאכל ממנו ולשאת את חלקו ולשמח בעמלו זה מתת אלהים היא׃

Eclesiastes 5:19

כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃

וידעתם כי תקבלו מאת יהוה גמול הירשה כי את אדנינו המשיח עבדים אתם׃

Colossenses 3:23,24

כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃

למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃

2 Timóteo 3:16,17

הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמל תחת השמש מספר ימי חיו אשר נתן לו האלהים כי הוא חלקו׃

Eclesiastes 5:18

יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל וענין רע הוא׃

Eclesiastes 4:8

השמרו לכם פן תאבד ממנו פעלתנו כי אם נקח משכרתנו שלמה׃

2 João 1:8

ותשתדלו לשבת בנחת ותעשו איש מלאכתו בעמל ידיכם כאשר צוינו אתכם׃

למען תתנהגו כהגן עם אשר בחוץ ולא תצטרכו לאדם׃

1 Tessalonicenses 4:11,12

הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה׃

Provérbios 13:11

וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח׃

Eclesiastes 4:4

אבל לא אחוש לאחת מהנה וגם נפשי לא יקרה בעיני למען אשלים בשמחה את מרוצתי ואת השרות אשר קבלתי מאת האדון ישוע להעיד על בשורת חסד אליהם׃

Atos 20:24

כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה׃

Eclesiastes 9:10

ועבדים בנפש חפצה את האדון ולא בני אדם׃

וידעתם כי כל דבר טוב אשר עשה האדם ישלמנו לו אדנינו אם עבד הוא או בן חורין׃

Efésios 6:7,8

על כן אחי חביבי התכוננו בל תמוטו והעדיפו בכל עת במעשה אדנינו מדעתכם כי לא לריק עמלכם באדנינו׃

1 Coríntios 15:58

ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו׃

Salmos 90:17

ומי ירע לכם אם תקנאו לעשות הטוב׃

1 Pedro 3:13

הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃

Mateus 6:26

מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור׃

Efésios 4:28

על כן נשארה עוד מנוחת שבת לעם אלהים׃

כי הבא אל מנוחתו גם הוא שבת ממלאכתו כמו האלהים משלו׃

Hebreus 4:9,10